Əla, ey dilbərim, yarım, xərabat

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Müavin mana ol Sübhan olursa
Müəllif: Həbibi
Mənbə: HƏBİBİ. Qəsidələrazadliq.org saytı. Yayımlanıb: 29.03.2011

Əla, ey dilbərim, yarım, xərabat,
Dilü can içrə dildarım, xərabat.

Bu viran dil sarayın vəsl əlilə
Yap, ey lütf issı memarım xərabat.

Məni zar etməsün, de, xari-hicrin,
A can bağında gülzarım, xərabat

Məni şol cami-meydən məst eylə
Ki, sənsən sətri-əsrarım, xərabat.

Mənim bu mənliyim, mülkümü yoğma
Çün etdin, türkü tatarım, xərabat.

Məhəllən gülxaninün guşəsidir,
Sığıncım, bürcümü barım, xərabat.

Girov olsun da piri-meyfiruşə
Mürəqqa, cübbə, dəstarım, xərabat.

Ümidim bad etmə, badə vergil,
Ey abu xakimü narım, xərabat.

Ənasir, şeş cəhatü həft kövkəb,
Bu doqquz çərxi-dəvvarım, xərabat.

Əgər sufi vicudi nur olursa,
Hədisü nəqlü əxbarım, xərabat.

Kəlamü hikmətü elmi-lədünni
-Mənim mehrimdir, ənvarım, xərabat.

Bəyanü məntiqü qanuni-heyət,
Qəzəl, qövlilə əşarım, xərabat.

Dəfü neyü udu şeşta çəngü bərbət,
Mənim təsnifi-ədvarım, xərabat.

Məşami-canə ətrin buyun irgər,
A tibb ənfas, əttarım, xərabat.

Şu firovni gözünlə qarə zülfin
Olaldan bərü səhharım, xərabat.

Dəli-divanə oldum məst gözündən,
Bil, ey danayi-buşyarım, xərabat.

Həbibi niyc ed istiğfarü tövbə*
Ki, əzəldən oldun əhranın, xərabat.

Könül çirkin yu getsin Fəzl əliylə,
A tahir, pak əbharım, xərabat.

Məni bu ikilikdən birə irgər,
A həftü pəncümü çarım, xərabat.