Bütpǝrǝst oldu könül, bütxanǝlǝr küncündǝdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bürpərəst oldu könül, bütxanələr küncündədir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiBütpǝrǝst oldu könül, bütxanǝlǝr küncündǝdir,
Mǝn bilürmǝn bu dili-şeyda nǝlǝr küncündǝdir.

Gǝnci-eşq üçün vücudim şǝhrini qıldım xǝrab,
Nişǝ kim gǝncin yeri viranǝlǝr küncündǝdir.

Yusifi-Kǝnani salmışdır zǝnǝxdan çahinǝ,
Zülfünǝ bağlı necǝ, divanǝlǝr küncündǝdir.

Cismimi tǝrk etdi dil, kuyindǝ tutmuşdur mǝqam,
Kim ki, can tǝrkin qılur, cananǝlǝr küncündǝdir.

Nǝrgisi-mǝsti-xumarın qanımı içmǝkliyǝ,
Qaşların mehrabi ol mǝstanǝlǝr küncündǝdir.

Dürlü nǝzmim hǝsrǝtindǝn, firqǝtindǝn, ey sǝnǝm,
Bǝhri-çeşmim mǝdǝni dǝndanǝlǝr küncündǝdir.

Zahid aydır, ey Xǝtai, rǝxti-dǝstarın xanı?
Qoymuşam meyçün girov, meyxanǝlǝr küncündǝdir.