I Şah Abbasın Fərhad Paşaya məktubu

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Şah Abbasın Fərhad Paşaya Azərbaycan türkcəsində məktubu
Müəllif: I Şah Abbas
Mənbə: “Mün­şaati-Firidun bəy” s.323


Əyalət və hökumət pənah şövkət və nesfəti- dəstgah, izzət və cəlaləti- intibahi- alicah, omdəti- əzamil-vüzəra fil-afaq, zöbdəti- əfaximul-vəlat vəl-hukkami ali ul-itlaq, dəsturi- əzəm və müəzzəm və mükərrəm muşiri- məfxəm, mükəmməli- məsalihi- aləm, sərdari- əzimul-vüqar və sepəhsalari- qəviül-iqtidar, məzhəri- əvatifül- mülkül-əla əəna cənabi- məali- nisab Fərhad paşa həslullah məraməhu əla mayəşai həzrətlərinə əsnafi- istinaat məqrun təzimat bilağayat və ənvai təltifat məşhun təkrimat fuq əl-həd vən-nəhayət iblağ və irsal qılındıqdan sonra rəyi- məmləkət ara və zəmiri- mükilgoşalərinə niqab və hicab və pərdeyi- irtiyabdə məstur olmiyə ki bəzmi- rezayi- homayun və fərmani- səadət məqrunumuz mocibincə əyalət və hökümət mərtəbət və şövkət və nesfət mənzələti- ali rütbət, əzd əl-xilafət əl-bahərət rokn us-səltənətil Qahirət, eti­madud-dövlət ul-əliyyət ul-xaqaniyyə, etizadus-səltənətül-səniyyət əl-sultaniyyət, mubariz ul-əyalət vəl-hökümət vəl-şövkət və-iqbal vəkilim Mürşid Qulixan dami- iqbalə və zadi- iclalə islahi- zatul-beyn və rəfii- məvadi- fitnə və şin babındə hüzuri- şərifinizə bəzi müqəddimat elam edüb. Şahzadeyi- ali mənzələt rəfi mənzələt mürtəbit qoul və əhd və qərardad möqtəzasincə əlahəzrət padşahi- islampənahi-zelullah, sultan ul-bəreyn vəl-bəhreyn, xaqan ul-məğribeyn vəl- məşri­qeyn, xidməti- şəriflərinə varməq müqərr olub, əmri- şərif mocubincə əyalət və hökümət pənah heşmət və cəlaləti- dəstgahi- məşarileyh xani- ali şan şahzadeyi göndərmək babındə hüzuri şərifinizə bəzi müqəddimat elam idüb. İnşaallah əl-əzz cəvabi- səvabi məqrun ilə canebi- şəriflərdən vared olə. Əlmuminun ində şuruthum müqtəzasıncə qoul və qərar və şərt və əhdmizdən təcavüz olunməz və ol dəsturi- əzəm və moşiri- mükrəmdən mənzurumuz oldur ki nicə ki padşah Süleymancah İskəndər bargah həzrətlərinin nan və nəməkin mənzur tutub dövləti- uzmalərinin intizamindən asari- səy vücuda kötürürlər bizim canebmizdə dəxi dostluq idüb istehkami- məban və dadi- tərəfeyn və iltyami- məaqedi- ittihadi- canibeyn babində bir vəchlə səy və ehtimam izhar idələr ki ila inqirazul-zaman səfehati ruzigardə müsbət və mərqum olub. Nəhali-berumənd musadiqəti- duheyi- sərbolənd movafeqəti- əsluha sabit və fəriha fissəma həddinə yetişub xəlqi- cəhan zelali- Tuba misalindən talibi-istizlal olələr İnşallah Təala.

Baqi dovlət və səadət bər dəvam və tusen sərkeşi əyyam ram bad” (6, 54-55)