Quran (A.Mehdiyev və D.Cəfərli tərcüməsi)/Əl-Muddəssir surəsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əl-Muzəmmil surəsi Quran. Əl-Muddəssir surəsi

Tərcüməçilər: Ağabala MehdiyevDürdanə Cəfərli
Əl-Qiyamə surəsi


0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
1. Ey libasına bürünmüş və ey gecə əbasını başına çəkmiş (və ey nübuvvət libasını canına və kamal libasını ruhuna geyindirən).
2. Qalx və (ins və cin mükəlləflərini) qorxut!
3. Öz Rəbbinə «təkbir» de və (sözlə və əməllə) Onu uca tut!
4. Və libaslarını pak et (bədəninin libasını nəcislərdən və ruhunu haramlardan pak et və zövcələrini küfr və fisqdən paklandır).
5. Və pislikdən və əzaba səbəb olacaq şeylərdən uzaqlaş.
6. Əvəzində daha çoxunu əldə etmək, ya onu öz nəzərində çox hesab etmək üçün bir şey bağışlama! Yaxud etdiyin ibadəti çox hesab etməklə Allaha minnət qoyma!
7. Və öz Rəbbin üçün səbr et.
8. Elə ki, sura üfürülər.
9. O gün çətin bir gündür.
10. Kafirlər üçün asan deyildir.
11. Məni Öz yaratdığım kimsə ilə tək burax.
12. Ona bolluca mal-dövlət verdim.
13. Və (Məkkədə, ya əyan – əşrafların məclislərində, ya da xidmət göstərməyə) hazır oğullar (verdim).
14. Ona artıqlaması ilə (büsatlı cah-cəlal, mal-dövlət və övladlar) verdim.
15. Bununla belə (bütün bunları) artırmağıma tamahlanır.
16. Əsla (artırmaram), çünki, o daim Bizim (tovhidimiz və Rəsulumuzun risaləti barədə olan) nişanələrimizə qarşı inad edir.
17. Tezliklə onu çox məşəqqətli bir yoxuşu çıxmağa vadar edərəm (çətin bir axirət əzabına düçar edərəm).
18. Həqiqətən, o, (Qur’an barəsində) fikirləşdi, ölçdü – biçdi.
19. Ölüm olsun ona! Necə ölçdü – biçdi!
20. Yenə də ölüm olsun ona! Necə ölçdü – biçdi?!
21. Sonra baxdı.
22. Bu zaman üz-gözünü turşutdu, qaş – qabağını tökdü.
23. Sonra (Qur’anın haqq olmasına) arxa çevirdi və təkəbbür göstərdi.
24. Və dedi: «Bu, yalnız (keçmiş cadugərlərdən) gəlib çatan bir cadudan savayı bir şey deyildir».
25. «Bu, bəşər kəlamından başqa bir şey deyildir».
26. Tezliklə onu Səqərə atacağam və yandıracağam.
27. Və sən nə bilirsən ki, Səqər nədir!
28. (Elə bir Cəhənnəmdir ki,) nə (yandırmamış bir şeyi) qoyar qalsın, nə də (lap dərinliyinə kimi nüfuz etməyincə) buraxar, (yaxud məhv edildikdən sonra yenidən qaytarılar, yenə də yandırar).
29. (O gün) insanlar üçün aşkardır, bədənin dərisini yandıran və qaraldandır.
30. Onun üstündə on doqquz (nəfər, ya dəstə gözətçi) qoyulub.
31. Və Biz (Cəhənnəm) odun(un) məmurlarını yalnız mələklərdən etdik. Biz onların sayını ancaq kafirlərin imtahana çəkilməsi üçün (on doqquz) etdik ki, özlərinə kitab verilmiş kəslər (yəhudilər və məsihilər Qur’anın öz kitabları ilə uyğun gəlməsini görüb) yəqinlik hasil etsin, möminlərin imanı daha da artsın, kitab əhli və möminlər şəkk – şübhə etməsinlər, digər tərəfdən də qəlblərində (şəkk) xəstəliyi olanlar və bir də kafirlər desinlər: «Allah bu məsəllə (Cəhənnəm məmurlarının sayını deməklə) nə demək istəmişdir? (Heç ola bilərmi ki, yalnız on doqquz nəfər Cəhənnəmin saysız-hesabsız əhlinin yerləşdiyi geniş bir mühiti idarə etsin?!) Beləcə Allah istədiyi kəsi (dəlil-sübutların təqdim edilib tamamlanmasından və onun qəbul etməməsindən sonra) azğınlıqda buraxar və istədiyi kəsi də (dini qəbul etdikdən sonra başqa kamallara doğru) hidayət edər. Rəbbinin ordularını(n sayını) Özündən başqa heç kim bilməz. Bu (Qur’an ayələri) bəşər üçün yalnız bir xatırlatma (öyüd-nəsihət) vasitəsidir.
32. Belə deyildir (Onların zənn etdikləri kimi deyil. Onlar Qur’an və Cəhənnəmi yalan zənn edirlər). And olsun aya,
33. And olsun qayıdıb getməkdə olan gecəyə,
34. Və and olsun işıqlanmaqda olan (səhərə) ki,
35. Həqiqətən, bu (Qur’an ayələri, yaxud bu Cəhənnəm) (Allahın lütfünün və qəzəbinin) ən böyük (nişanə)lər(in)dən biridir.
36. Bəşər üçün bir qorxuducudur
37. Sizdən (iman və əməl vasitəsilə) irəli getmək, yaxud (küfr və üsyan vasitəsilə) geri qalmaq istəyən hər bir kəs üçün.
38. Hər kəs öz əməlinin girovundadır (hər bir kəs yerinə yetirilməli olduğu vaciblərin və etdiyi haramların müqabilində girovdur. Vacibatları yerinə yetirdikdən və günahları yuduqdan sonra azadlığa buraxılar),
39. «Əshabi-yəmin»dən (girovdan azad olmuş əməl dəftəri sağ əlinə verilmiş salehlərdən) başqa.
40. Onlar cənnətlərdə və bağlar içində olarlar; bir-birlərindən soruşarlar,
41. Günahkarların halını;
42. (Onlara üz tutaraq soruşarlar:) «Sizi Cəhənnəmə daxil edən nədir?»
43. Deyərlər: «Biz namaz qılanlardan deyildik.
44. Fəqirə və yoxsula təam verməzdik.
45. Batil əhli ilə birlikdə (bihudə işlərə və söhbətlərə) dalardıq.
46. Cəza gününü təkzib və inkar edərdik.
47. Ölüm bizi yaxalayana qədər».
48. Şəfaət edənlərin şəfaəti onlara heç bir fayda verməyəcəkdir.
49. Onlara nə olub ki, öyüd–nəsihətdən üz döndərirlər?!
50. Onlar sanki, hürkmüş vəhşi eşşəkdirlər,
51. (Elə eşşəklər ki,) Ovçunun (ya şirin) çəngindən qaçırlar.
52. (Onların işləri yalnız üz döndərmək deyildir,) əslində onların hər biri istəyir ki, (Allah tərəfindən) ona açıq məktublar verilsin (ki; «Bu Peyğəmbəri qəbul et»).
53. Belə deyil (qəbul etməmələrinin səbəbi məktubun gəlməməsi deyil), əslində onlar axirətdən qorxmurlar.
54. Belə deyil (onların söylədikləri kimi deyil, əslində) bu (Qur’an) öyüd – nəsihət və xatırlatma vasitəsidir.
55. Belə ki, kim istəsə onu xatırlaya (və ona əməl etməklə kamala çata) bilər.
56. Və Allah istəməyincə onlar xatırlaya bilməzlər (çünki onların ixtiyari iradələri, istəkləri də əməlləri kimi Allahın yaradılış iradəsinə bağlıdır. O, istəməzsə, baş verməz). O, qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiqdir.