Sərgüzəşti mərdi-xəsis

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sərgüzəşti mərdi-xəsis
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundzadə
Mənbə: Mirzə Fətəli Axundov. Sərgüzəşti-mərdi-xəsis (Hacı Qara)azadliq.org saytı. Yayımlanıb: 05.03.2011


Təmsili-güzarişi-əcib ki, keyfiyyəti beş məclisdə bəyan olub itmamə yetir.

ƏFRADİ-ƏHLİ-MƏCALİS[redaktə]

 • H e y d ə r b əy.
 • Ə s g ə r b ə y.
 • S ə f ə r b ə y.
 • S o n a x a n ı m -
 • Heydər bəyin adaxlısı.
 • T e y y i b ə x a n ı m - Sona xanımın anası.
 • H a c ı Q a r a - sövdəgər.
 • T ü k ə z - onun arvadı.
 • B ə d ə l - onun oğlu.
 • K ə r ə m ə l i - onun nökəri.
 • X u d a v e r d i - müəzzin.
 • O h a n - qaravulların yüzbaşısı.
 • S ə r k i s, Q ə h r ə m a n, K a r a p e t və başqa altı qaravul.
 • M k r t ı ç və A r a k e l - Tuğ əkinçiləri.
 • M u r o v.
 • N a ç a l n i k.
 • X ə l i l - yuzbaşı, murov yanında.
 • Murovun və naçalnikin əmələsi.
 • Y a s a v u l.

Məclislər[redaktə]