Çeşmi-surətbazimə müjgan səfi həngamədir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Çeşmi-surətbazimə müjgan səfi həngamədir
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Mənbə: Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005. s.102.

Çeşmi-surətbazimə müjgan səfi həngamədir,
Qanə batmış hər müjəm bir şuxi-gülguncamədir.

Göstərər hər dəm əlamətlər qiyamətdən qədin,
Qaim etmiş həşr bürhanın, əcəb əllamədir.

Ta xətin üzrə xəmi-əbrulərin sərgərmiyəm,
Hər sözüm dərdi-dil imlasinə bir sərnamədir.

Üzdə nəqşi-xuni-dil razi-nihanım faş edər,
Şərhi-qəm təhririnə hər kiprigim bir xamədir.

Dərdim oldur kim, müsəlman olmuş ol tərsabeçə,
Küfrə olan zülmlər tə’ni bu gün islamədir.

Ey səba, rəhm et kim, ol bidərd qılmış tərki-cövr,
Çareyi-dərdi-dilim mövquf bir e’lamədir.

Ey Füzuli, bulmadım rəngi-riyadən bir səfa,
Nola gər meylim bu rəng ilə meyi-gülfamədir.