Şǝmi-hüsnin çövrǝsindǝ canü dil pǝrvanǝdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Şəmi-hüsnin çövrəsində canü dil pərvanədir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiŞǝmi-hüsnin çövrǝsindǝ canü dil pǝrvanǝdir,
Yanmayan ol şǝmǝ qarşı bixǝbǝr pǝrva nǝdir?

Qaşların mehrabü yüzün mǝscidi-beytülhǝram,
Gözlǝrin meyxanǝvü lǝli-lǝbin peymanǝdir.

Ey müsǝlmanan, mǝni eyb etmǝyiz aşiq deyib,
Kim mǝni valeh qılan ol nǝrkisi-mǝstanǝdir.

Dilbǝrin vǝslindǝn ayrı bu dili-mǝhcurimin,
Fikri ǝnduhü fǝraqü dǝrdilǝ hǝm xanǝdir.

Ey Xǝtai, ǝhli-tohidin qatında bilmiş ol,
Vaizin bihudǝ göftari qamu ǝfsanǝdir.