Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim
Müəllif: Kişvəri

Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim,
Bənəfşəm, sünbülüm, laləm, gülüm, tazə gülüstanım.

Beheştim, düzəxim, hurim, qüsurim, nurimü narim,
Əzabım, rahətim, ruhum, mənim şəm’i-şəbistanım.

Kitabım, katibim, kilkim, yazılmış nameyi-ömrüm,
Dilazarım, cigərxarım, mələk surətlü nisanım.

Nigarım, dilbərim, yarım, vəfasız şuxi-dildarım,
Xəyalım, həmdəmim, fikrim, hədisim, şe’rü divanım.

Yüzi bədrim, sözi şəhdim, gözü ahu, saçı cadu,
Qədi ər’ər, təni mərmər, ləbi lə’li-Bədəxşanım.

Gözim, eynim, çirağım, afitabım, mərdümüm, çeşmim,
Zəbanım, fikrim, idrakım, sözüm təb’i-dürəfşanım.

Baharım, tazə gülzarım, pəri peykər, güləndamım,
Səmənbər tazə nəsrinim, mənim sərvi-xuramanım.

Meyü bəzmim, neyü çəngim, dilü dinim, xurü xabım,
Qərarü səbrim, aramım, nihani dərdə dərmanım.

Məta’im, mayeyi-ömrüm, qumaşım, nəqdimü nisyəm,
Əqiqim, gövhərim, kanim, bəhasız dürri-ğəltanım.

Cahan içrə mana sənsən muradü məqsədü məqsud,
Əzəl günində bağlanmış sənünlən əhdü peymanım.

Götür bürqə’ yüzün görgəz, inayət vəqtidür, şaha,
Nezə bolsun itab ilə xitabın afəti-canım.

Ğəmü ənduh ilən ölsəm, deməzsən, ey sənəm, xanı
Ğulamım, çakərim, itim, əsirim, bəndəfərmanım.

Cənabi-dövlətində Kişvəri bir quldur, sənsən
Bəgim, şahim, xudavəndim, ümidim, xosrovum, xanım