Əgərçi iynə tək keçdim cahanın cümlə varından

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əgərçi iynə tək keçdim cahanın cümlə varından
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Əgərçi iynə tək keçdim cahanın cümlə varından,
Hənuz ardımcadır qeydi-təəllüq zülfü tarından.

Şəhidi-eşq olub, feyzi-bəqa kəsb eyləmək xoşdur,
Nə hasil bivəfa dəhrin həyati-müstəarından.

Hübabi-əşkü ahi-pürşərər qılmış məni fariğ
Cahanın qəsri-siməndudü kaxi-zərnigarından.

Görünməz surəti-ümmidi-vəslin lövhi-canımda,
Mükəddərdir məgər ol ayinə çeşmim qübarından.

Uzanır rişteyi-tuli-əməl didar zövqilə,
Xəm açıldıqca ol gülçöhrə zülfi-tabidarından.

Sənədir iqtidası tövfi-kuyi-Leyli etməkdə,
Xəsü xarı qopar, ey naqə, Məcnun rəhgüzarından.

Füzulidən məlamət etirazın istəyən guya,
Deyil vaqif dili-suzanü çeşmi-əşkbarından.