Ərzǝ yazdım mǝn sǝnǝ, ey şah xubanım, mǝdǝd!

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ərzə yazdım mən sənə, ey şah xubanım, mədəd!
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiƏrzǝ yazdım mǝn sǝnǝ, ey şah xubanım, mǝdǝd!
Ərzi-halım sǝn bilirsǝn dinü imanım, mǝdǝd!

Şǝrmisarǝm, pürgünahǝm sǝn bağışla, ya kǝrim,
Cümlǝlǝrni yarlığayın kamil ehsanım, mǝdǝd!

Mǝstü Mǝcnun olmuşam mǝn firqǝtindǝn, ya hǝbib,
Ey hǝqiqǝt alǝmindǝ incǝ ǝrkanım, mǝdǝd!

Bu ǝlimdir damǝniniz ya Əli yül-Mürtǝza,
Buyi-vǝslindir sǝnin hǝr dǝrdǝ dǝrmanım, mǝdǝd!

Hǝr yana ǝzm eylǝr olsan sureyi-Fǝth oldu fǝth,
Açılar bağlı qapı dövlǝtli dǝrbanım, mǝdǝd!

Bu Xǝtainin günahın sǝn gǝtirmǝ yüzinǝ,
Şahi-mǝrdan, şiri-yǝzdan, sirri-sübhanim, mǝdǝd!