Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Mündəricat
Müəllif: Azərbaycan
Mənbə: [1][1]


Ümumi hissə
I. Giriş müddəaları
Fəsillər (Maddələr)

1. Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik (1-13)
2. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi (14-23)
II. Şəxslər
3. Fiziki şəxslər (24-42)
4. Hüquqi şəxslər (43-134)
III. Əmlak və əşya hüququ
5. Ümumi müddəlar (135-151)
6. Mülkiyyət hüququnun ümumi müddəaları (152-158)
7. Sahiblik hüququ (159-168)
8. Mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması (169-177)
9. Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və itirilməsi (178-212)
10. Mülkiyyət hüququnun xüsusi növləri (213-249)
11. Əşya istifadə hüquqları (250-268)
12. Əşya təminat hüququ. Girov və ipoteka hüququ (269-323)
IV. Əqdlər
13. Əqdlər haqqında ümumi müddəalar (324-336)
14. Əqdlərin etibarsızlığı (337-354)
15. Əqdlərdə razılıq (355-358)
16. Əqdlərdə təmsilçilik (359-368)
V. Müddətlər
17. Müddətlərin hesablanması (369-371)
18. İddia müddəti (372-384)
VI. Öhdəlik hüququnun ümumi hissəsi
19. Öhdəliklər haqqında ümumi müddəlar (385-388)
20. Müqavilə hüququ (389-424)
21. Öhdəliklərin icrası (425-441)
22. Öhdəliklərin icra edilməməsi (442-448)
23. Öhdəliklərin icra edilməməsi üçün məsuliyyət (449-459)
24. ÖHDƏLİKLƏRİN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ (460-492)
25. ÖHDƏLİKDƏ KREDİTORLARIN VƏ YA BORCLULARIN ÇOXLUĞU (493-512)
26. ÖHDƏLİKLƏRİN VERİLMƏSİ (513-526)
27. ÖHDƏLİKLƏRƏ XİTAM VERİLMƏSİ (527-559)
28. MÜLKİ HÜQUQLARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ (560-566)

XÜSUSİ HİSSƏ
VII. MÜQAVİLƏLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLİKLƏR
29. ALĞI-SATQI (567-658)
30. SATIN ALMAQDA ÜSTÜNLÜK HÜQUQU VƏ DİGƏR ÜSTÜNLÜK HÜQUQLARI (659-661)
31. DƏYİŞDİRMƏ (662-665)
32. BAĞIŞLAMA (666-674)
33. ƏMLAK KİRAYƏSİ (675-699)
34. İCARƏ (700-722)
35. FRANÇAYZİNQ (723-731)
36. ƏVƏZSİZ İSTİFADƏ (732-738)
37. BORC (739-746)
38. LİZİNQ (747-751)
39. PODRAT (752-776)
40. TAPŞIRIQ (777-786)
41. BROKERLİK (787-788)
42. TİCARƏT NÜMAYƏNDƏSİ (AGENT) (789-799)
43. KOMMERSİYA KONSESSİYASI (800-807)
44. KOMİSSİYA (808-821)
45. SAXLAMA (822-841)
46. DAŞIMA (842-861)
47. TURİST XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ (862-863)
48. RENTA (864-880)
49. BARIŞIQ RAZILAŞMASI VƏ MÖVCUD BORCUN ETİRAFI HAQQINDA MÜCƏRRƏD MÜQAVİLƏ (881-882)
50. SIĞORTA (883-942)
51. BANK ƏMANƏTİ (943-953)
52. BANK HESABI (954-970)
53. MÜLKİ DÖVRİYYƏNİN İŞTİRAKÇILARI ARASINDA HESABLAŞMALAR (971-986)
54. QIYMƏTLİ KAĞIZLAR (987 -1078-47)
55. XÜSUSİ MÜKAFATLANDIRMANIN AÇİQ ELAN EDİLMƏSİ. MÜSABİQƏ (1079-1082)
56. OYUNLARIN VƏ MƏRCLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ (1083-1086)

VIII. QANUNDAN ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLIKLƏR
57. ÖZGƏ İŞLƏRİNİ TAPŞIRIQSIZ APARMA (1087-1090)
58. ƏSASSIZ VARLANMA (1091-1095)
IX. MÜLKİ HÜQUQ POZUNTULARINDAN (DELİKTLƏRDƏN) ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLİKLƏR
59. MÜLKİ HÜQUQ POZUNTULARI (DELİKTLƏR) (1096-1116)
60. FİZİKİ ŞƏXSİN HƏYATINA VƏ YA SAĞLAMLIĞINA VURULMUŞ ZƏRƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİ (1117-1127)
61. MALIN, İŞİN VƏ YA XİDMƏTİN QÜSURLARI NƏTİCƏSİNDƏ DƏYƏN ZƏRƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİ (1128-1132)
X. VƏRƏSƏLİK HÜQUQU
62. VƏRƏSƏLİK HÜQUQUNUN ÜMUMİ MÜDDƏALARI (1133-1158)
63. QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK (1159-1165)
64. VƏSİYYƏT ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK (1166-1178)
65. VƏSİYYƏTNAMƏNİN FORMASI (1179-1192)
66. MIRASDA MƏCBURİ PAY (1193-1204)
67. VƏSİYYƏT TAPŞIRIĞI (LEQAT) (1205-1219)
68. VƏSİYYƏTNAMƏNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA LƏĞVİ (1220-1231)
69. VƏSİYYƏTNAMƏNİN İCRASI (1232-1242)
70. MİRASIN QƏBUL EDİLMƏSİ VƏ ONUN QƏBULUNDAN İMTİNA OLUNMASI (1243-1273)
71. MİRASIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ (1274-1305)
72. VƏRƏSƏLƏR TƏRƏFİNDƏN KREDİTORLARIN TƏMİN EDİLMƏSİ (1306-1316)
73. MİRASIN QORUNMASI (1317-1320)
74. VƏRƏSƏLİK ŞƏHADƏTNAMƏSİ (1321-1325)

İstinadlar[redaktə]

  1. 26 may 2000-ci il tarixli 886-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikası Müli Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin qüvvəyə minmə müddətlərinin dəyişdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, №5, maddə 323)