Bir tәrәf qan içrә yatmış bir cavan

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Bir tәrәf qan içrә yatmış bir cavan
Müəllif: Molla Hüseyn Dəxil

Bir tәrәf qan içrә yatmış bir cavan,
Hülqi-pakından olur al qan rәvan.
Aşiyani-mürği-peykan peykәri,
Pay ta sәr zәxm cismi-әnvәri.
Bәs ki, dәymiş tirü xәncәr abdar,
Hәr sәri-muyi olub bir çeşmәsar.
Yusifi-Misri kimi gülgun qәba.
Seyd tәk xәncәri-gürgani-cәfa.
Kimdi, ya rәb, ol cәvani-mahru?
Kimdi, yaran, ol ğәzali-mişkbu?
Ümmi-Leylanın Әliyyi-Әkbәri,
Kәrbәla sәrdarının gülpeykәri.
Gördülәr bir yanda düşmüş xarüzar,
Bir uca qamәtli qolsuz şәhriyar.
Bәs ki, cismindәn olub al qan rәvan.
Kuhü sәhranı edib dәryayi-qan.
Kimdi, yaran, ol qәribi-naümid,
Tәşnәlәr sәqqası Abbasi-şәhid.
Naz ilәn xab eylәyib bir sәrvinaz,
Türrәsi eylәr sәbadәn ehtiraz.
Cismi-pakı sәrbәsәr zәxmi-sinan,
Kakilindәn telbәtel qanı rәvan.
Olmamış bir lәmhә hәmağuşi-yar,
Buyi-vәsl ilәn olub bihuşi-yar.
Gül kimi cismindә qanlı pirәhәn,
Parә-parә nәşinә olmuş kәfәn.
Peykәrindә zәxmi-pürxuni-sinan,
Şәrhi-dәrdi-hicr üçün açmış zәban.
Bәs ki, qan cari olub hәr dağdәn,
Laleyi-hәsrәt bitib toprağdәn.
Mәn nә hacәt kim, edim adın bәyan,
Qan hәnası eylәr әhvalın әyan--
Kim, odur damadi-şahi-Kәrbәla.
Tәşnәlәb qurban olan kuyi-vәfa.