Birinci Dumanın iniqadı münasibətilə söylənmişdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Birinci Dumanın iniqadı münasibətilə söylənmişdir
Müəllif: Məhəmməd Hadi
Mənbə: Məhəmməd Hadi. Birinci Dumanın iniqadı münasibətilə söylənmişdirazadliq.org saytı. Yayımlanıb: 20.03.2011.

Olub әfradi-millәtdәn bu gün tәşkil bir mәclis,
Nә dadlı meyvәpәrvәrdir görün bustani-hürriyyәt,

Tәlәb qılmaqda hәr bir üzv ümumin ehtiyacatın,
Qurulmuş paytәxt içrә bu gün divani-hürriyyәt.

Vücudә gәlmәk üçün mәdәlәt, hәqqin, müsavatın
Gәrәk әvvәlcә olsun әn geniş meydani-hürriyyәt.

Әdalәt zahir olmaz lәmәpaş olmazsa afaqә,
Zühuri-әdlә lazımdır xuri-tabani-hürriyyәt.

Hüquq isbatinә lazımdır olsun fikrlәr azad--
Ki, hasil eylәsin vicdanlar itminani-hürriyyәt.

Gәdanın baydәn, bayın gәdadәn olmasın fәrqi,
Hamı övladi-insandır deyir hәr an hürriyyәt.

Kimi tәxti-sәadәtdә, kimi qalsın sәfalәtdә,
Buna razı deyildir, şübhәsiz, vicdani-hürriyyәt.

Buna qarşı cahan olsa cәbinsayi-übudiyyәt,
Deyil cayi-tәәccüb, ey olan heyrani-hürriyyәt.

Çalışmaqlıq gәrәk hәr kәs bu yolda qәdrü sәyincә,
Edәr kәsbi-mәtanәt sәy ilә bünyani-hürriyyәt.

Vәtәn övladı qәmpәrvәr, vәtәn viranәzar olmuş,
Xәrababad bir mülkü edәr imran hürriyyәt.

Bu әdvari-maarifdә bütün millәtdәn әfzuntәr--
Gәrәk biz millәti-islam olaq cuyani-hürriyyәt.

Neçin kim, binәsibiz biz hüquqi-adәmiyyәtdәn,
Hәqi-mәşruimizçin olmalı qurbani-hürriyyәt.

Bu ol әsri-tәmәddündür әsasü rükni hәqqiyyәt:
Müsavat, әdalәt, bir dәxi ünvani-hürriyyәt.

Basıldı lәşkәri-bidad, mәqhur oldu istibdad,
Livayi-nüsrәtin dikdi bu gün sultani-hürriyyәt.

Bәşarәt, әyyühәl-ixvan, tiği-әdlpәrvәrlә -
Edib pakizә şәhrin zülmdәn xaqani-hürriyyәt.

Kimi hürri-әmir olsun, kimi әbdi-әsir olsun -
Bunu cayiz görәr zәnn eylәmәm divani-hürriyyәt.

Ucaldıb rayәti-әdli, de ayati-müsavati,
Elә eyvani-zülmü xak ilә yeksan, hürriyyәt!

Bizә sәndәn yetәr imdad, sәnsәn rәhbәri-irşad,
Sәnә hәr dәmdә vacibdir qılaq şükran, hürriyyәt.

Bü rahi-pürxәtәrdә ey bәsa әhrari-qәmpәrvәr -
Edib ibrazi-qeyrәtlә özün qurbani-hürriyyәt.

Hәqiqәt hürr olanlar sәy edәr nәfi-rәayayә,
Keçib әn sevgili candan verәrlәr can, hürriyyәt.