Biz ǝzǝldǝn ta ǝbǝd meydanǝ gǝlmişlǝrdǝnüz

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bir əzəldən ta əbəd meydanə gəlmişlərdənüz
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiBiz ǝzǝldǝn ta ǝbǝd meydanǝ gǝlmişlǝrdǝnüz,
Şahi-mǝrdan eşqinǝ, mǝrdanǝ gǝlmişlǝrdǝnüz.

Yazmağa hǝqdǝn kǝlamüllahi-natiq şǝrhini,
Kim bǝyani-elm ilǝn Quranǝ gǝlmişlǝrdǝnüz.

Kainati-surǝti-rǝhmani tǝfsir etmǝyǝ,
Ruhi-qüdsi surǝti-rǝhmanǝ gǝlmişlǝrdǝniz,

Bir müǝnbǝr türrǝnin küfrinǝ "amǝnna" döyüb,
Hǝqqǝ tǝslim olmuşuz, imanǝ gǝlmişlǝrdǝnüz.

Saqiyi-baqi ǝlindǝ mǝst olub içmǝkdǝyüz,
Nǝrgisi-mǝstin kimi mǝstanǝ gǝlmişlǝrdǝnüz.

Qeybi-mütlǝqdǝn tǝmaşayi-rüxi, ziba üçün,
Bu şǝhadǝt mülkinǝ seyranǝ gǝlmişlǝrdǝnüz.

Ey Xǝtai, eydi-ǝkbǝrdir, cǝmali dilbǝrin,
Biz bu eydi-ǝkbǝrǝ qurbanǝ gǝlmişlǝrdǝnüz.