Canü dilmi qoymuşam yolunda mǝn ey dilrüba

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Cahü dilmi qoymuşam yolunda mən ey dilrüba
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiCanü dilmi qoymuşam yolunda mǝn ey dilrüba,
Taki uyxuda görǝr mǝn sǝn tǝki bir mǝhliqa.

Taki eşqinin bǝlası canıma kar eylǝdi,
Ey tǝbibim, bilmǝzǝm kim, varmı bu dǝrdǝ dǝva?

Daneyi-xalinǝ ta kim, mürği-can qıldı tǝmǝ,
Dami-zülfin hǝlqǝsinǝ oldu canım mübtǝla!

Ey mürüvvǝt mǝdǝni, mǝndǝn kǝrǝm qılma diriğ,
Qǝnbǝrinǝm mǝn sǝnin şahım bǝeşqi-Mürtǝza!

Özgǝ aşiqlǝr ǝgǝrçi dil verǝr dildarına,
Bu Xǝtai xǝstǝ gör, yolunda qıldı can fǝda.