Canǝ etdim dǝrdi-dil zǝbtindǝn, ey dildar, eşit!

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Canǝ etdim dǝrdi-dil zǝbtindǝn, ey dildar, eşit!
Müəllif: Qövsi Təbrizi


Canǝ etdim dǝrdi-dil zǝbtindǝn, ey dildar, eşit!
Əndǝlibin sǝrgüzǝştin, ey güli-bixar, eşit!

Yox dilim yalvarmağa ǝzbǝs xumar aludǝyǝm,
Əl-ayağın sǝdqǝsi, ey saqiyi-xunxar, eşit!

Bağrımı qan etdi qǝm, ey yari-sǝngindil, inan
Canımı yandırdı hicr, ey atǝşin rüxsar, eşit!

Rǝhm qıl eşq ǝhlinǝ, kǝs bülhǝvǝsdǝn rǝğbǝtin,
Gǝr eşitmǝzsǝn onu, bari bunu, ey yar, eşit!

Sağǝrü sǝhbayǝ, zalım, ömrülǝrdir tǝşnǝyǝm,
Bir zaman ǝglǝn, sözüm, ey ǝbri-gövhǝrbar, eşit!

Öldürǝrsǝn çünki sǝn axır mǝni bidad ilǝ
Bir nǝfǝs zinharim, ey xunxari-bizinhar, eşit!

Çün bu dǝrdǝ öz-özün, Qövsi, salıbsan mǝn kimi,
Hǝr tǝbibin acı-acı pǝndin, ey bimar, eşit!