Candan keçmişux!

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Candan keçmişux!
Müəllif: Mirzə Əli Möcüz


Dilbәra! Mümkün deyil gülşәndә gül bixar ola,
Bülbül aşiqdir, gәrәk eşq әhlinә azar ola!
Biz Vәtәn aşiqlәri baş ilә candan keçmişux,
Zalimә "Adil" deyib, baş әymәrux, xunxar ola!
Zülmdür bu, ya deyil-millәt acından can verir,
Pişivayi-millәtin buğdası yüz anbar ola!
Müxtәsәr cürm ilә vaizlәr mәni tәkfir edir,
Hәqqi var yerdәn göyә, qafil gәrәk huşyar ola!
Baxma cayi-sәcdәyә, allanma, saqi, mey gәtir,
Hәr başıqırxıx kişi zәnn eylәmә dindar ola.
Ta nә qәdri mәn sağam, göz açmasın millәt gәrәk,
Yuxlasın ta hәşr olunca.... Qoymaram bidar ola.
Alәmi-meyxanәyә kәc baxma, oğlan, keç görax,
Bir belә alәm tapammaz, gәr, atan memar ola!
Şeyxana, birahә getmaxdan xәyalım var mәnim,
Çıxmışam yoldan, onunçün qorxuram tәrrar ola!
Saqiya, çami dolandır başuva, ver, nuş edim,
Dәrd-sәrdәn az qalır başım iki xәrvar ola!
Әhli-qeyrәt cәnkcur, dәvatәlәbdir daima,
Ey cәmaәt, qoymayın tiryakilәr meyxar ola!
Zahida, bundan ziyadә dinu iman bәslәmәz
Bir çörәk ki, mayәsi arpa ilә cövdar ola!
Ey cәmaәt, mәndә yüz batman kәsalәt var bu gün,
Paylıram-gәlsin aparsın,-hәr kәsә, bikar ola!