Daneyi-xalin görǝndǝ mürği-dil pǝrvaz edǝr

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Daneyi-xalin görəndə mürği-dil pərvaz edər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDaneyi-xalin görǝndǝ mürği-dil pǝrvaz edǝr,
Qeyb ikǝn ol dǝmdǝ ǝsrari-mǝani baz edǝr.

Dasitani-hüsnini, ey dust, dǝr fǝsli-bahar,
Guşeyi-gülşǝndǝ, bülbül sübhdǝm ağaz edǝr.

Görmǝdi hǝrgiz günah ol şahi-xuban ah kim,
Öyrǝnibdir kim mana hǝr lǝhzǝ yüz min naz edǝr.

Ey könül, qatlan vüsalın istǝr isǝn daima,
Hǝr cǝfalar kim, sana şol dilbǝri-tǝnnaz edǝr.

Ey Xǝtai, afǝrin qılmaq gǝrǝk idrakına,
Böylǝ tǝr sözlǝr mǝgǝr kim, Sǝdiyi-Şiraz edǝr?