Dindar olanın halı pərişan gərək olsun

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dindar olanın halı pərişan gərək olsun
Müəllif: Əliqulu Qəmküsar
Satirik şeir
Mənbə: Əliqulu Qəmküsar (2006). Seçilmiş əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 978-9952-34-046-4. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Dindar olanın halı pərişan gerək olsun,
Əfsürdə-dili, bisərüsaman gərek olsun.

Hər qövmə ləkəd-küb ola ger milləti-islam,
Hər adəd-mezmum ilə kəndin qıla bədnam;
Sixma ürəyin, eyləmə qəm, olmagilən xam,
Bu tayife rizvanə şitaban gərək olsun.

Mömin gərək alsın özünə ildə bir arvad,
Damad arayıb kəndina, olsun həmi damad,
Getsin Məşədə, kebləyə, qılsm ağasın yad,
Cənnetdə də hemxabcyi-qılman gərək olsun.

Qoysun başına moUa gəvək üç pud emmamə,
Yay, qış ola əynində onun bir cürə camə,
Ləbbadə və qurşaq ilə gəldikdə xüramə,
Şalvarsız ayağında da tuman gərək olsun.

Müşküldü bu kim olmaya seyyiddə səfahət,
Təkrarinə bu məsələnin məncə nə hacət?
Otsa kəmərində birinin şali-səyadot,
Labüddü məğrurü qudurğan gərək olsun.

Get seyr elə gör Kukəməri, əhli-Yegani,
Təlvis edib onlar bütün əqtari-cahani,
Hər şəhridə bu tayifonin pirü cəvani
Sail-bekəfi-pariçeyi-nan gərok olsun.

Çün pirdə, ocaqda göriinür koşfü keramat,
Etsin oiarı şiə gərək ildə ziyarət,
MÖqüf ola, heyhat, çətindİr belə adət,
Millət belə qəftətlərə qurban gerek olsun.

Kənd-kəsəyə getsən bilİsən sureti-haiı,
Qurtarmaz içindən oların cəngü cidalı,
Hansı birinin bir kəro artıq düşə yalı,
Dəva sahb öz qanino qöltan gərak olsun,

Çoxiar öziine sonet edib qandırabatı,
Təqdis eləyir İşbu müləvvəs hərəkatı,
Olmaz olann hər ikİ dünyada nəcatı,
Həp bari-kəşu quli-biyaban gərek olsun.

Sordari-Maku oğluna lazımdı toy etsin,
Yüz min tüməni bir toyunun xərcins getsin,
Bu işrətinin söhbeti dünyaiara yetsin,
Dağ-daş başa baş cümlə çıraqban gərek olsun.

Konyak içilə su yerİnə bəzmi-sefadə,
Sərməst ola, şəniik eliyə atlı, piyadə,
Məziumlarm gözlərinin əşkİ arade
Axsm yero, bİr dalğalı ümman gərək olsun.

Qafqazlı müsəlmanlarımız diqqətə calib,
Fors etməyə, şrq gəzməyo olmuş haını talib,
Vilhelmi-sibii, pensine, bir şeyi-əcaib,
Avropalı görse onu heyran gərək olsun.

Hər kəs ki, gedir rus dilini qılmağa təhsil,
Az-maz qonuşur türki lisanın bir-iki il,
Bəs kı qarışır bir-birinə sonra bütün dil,
Kim zonn edəcəkdir bu müselman gerək olsun.

Lazımdır ki, bildirsin özün alemə şiə,
Olsun mütəhəmmil hamı dərdü qəmö şiə,
Hor il başabaş batsm, əvət, matomo şiə,
Oİduqca həyatı, gözü giryan gorək olsun.

  • "Molla Nəsrəddin", 27 iyun 1911. N 27