Dust yolunda hǝlal olsun dila, qeyrǝt sana

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dust yolunda həlal olsun dila, qeyrət sana
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDust yolunda hǝlal olsun dila, qeyrǝt sana,
Qeyridǝn bir zǝrrǝ minnǝt çǝkmǝdǝn rǝHmǝt sana.

Ol sǝnǝm ǝzmi-sǝfǝr etdi, könül, ǝylǝnmǝ kim,
Bir nǝfǝs didar gör kim, qalmaya hǝsrǝt sana.

Ey dilü din, siz çıxın evdǝn ki, dildarım gǝlür,
Sǝn dǝ ey can, durma kim, biz vermişiz rüxsǝt sana.

Çareyi-behbudimi sordum müalicdǝn, dedi,
Dǝrd dǝrdi-eşqisǝ mümkün deyil sǝhhǝt sana.

Ey Xǝtai, sǝn şǝhidi-qǝmzeyi-dildarsǝn,
Hǝşrdǝ rǝşk aparır yetmiş iki millǝt sana!