Ey dünü gün Heqq istəyən, bilməzmisin Həqq qandadur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey dünü gün Heqq istəyən, bilməzmisin Həqq qandadur
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Ey dünü gün Heqq istəyən, bilməzmisin Həqq qandadur?
Hər qandasəm anda hazır, qanda baqarsam andadur.

Isteməgıl Həqqi ıraq, könüldedür Həqqə duraq,
Sən sənligün eldən btraq, təndən içerü candadur.

Gir könülə bul, andadur, bənligün dəftərini dür,
Ol xas göhər bil, andadur, sanma kim, ol ümmandadur.

Ol ümmanda yüz bin göhər bir zərrədən oldı kəmtər,
Ol canə zəval mı irər, zəval canı heyvandadur.

Eyləgil suretün verən, can sirridür ana irən,
Batin gözidür dost görən, zahir gözi yabandadur.

Kim ki ğeflət içrə keçər, canı zəval suyın İçər,
Dərviş sirri ərşdən keçər, əgərçi yer yüzindədür.

Yunus Əmrə, gözün aç baq, iki cəhan toludur Həqq,
Gümanı sidqi oda yaq şöylə əşkərə, nihandadur.