Ey hǝq ǝhli, sǝn sǝnin cismindǝ beytullahi gör

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey həq əhli, sən sənin cismində beytullahi gör
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy hǝq ǝhli, sǝn sǝnin cismindǝ beytullahi gör,
Xancarü ǝzm eylǝsǝn lövhindǝ ǝrşüllahi gör.

Adǝmin şǝnindǝ, kǝrrǝmna, dedi nitqi-ilah,
Əhli-mǝnasan, hǝqiqǝt sümmǝ vǝchüllahi gör.

Zakirǝm, zikr eylǝrǝm könlümdǝ özgǝ kimsǝ yox,
Natiqǝm, nitqi-hidayǝt gǝl hǝbibullahi gör.

Hazihi-cǝnnatiǝdnin dǝftǝrin şǝrh eylǝyǝn,
İblis olma, gǝl sücud eylǝ, bu babüllahi gör.

Lövhi-mǝfhuzin Xǝtai ǝbcǝdin qıldı bǝyan,
Div deyilsǝn, xatǝmin xǝtmindǝ Fǝzlüllahı gör.