Ey sǝnǝm, eşqindǝ hǝrdǝm bu könül bimardir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey sənəm, eşqində hərdəm bu könül bimardır
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy sǝnǝm, eşqindǝ hǝrdǝm bu könül bimardir,
Eylǝ kim bülbül dǝxi ba eşqi-güldür, zardir.

Dün dedi hǝmdǝm mǝnǝ: "kimdir sǝnin könlün alan?"
Mǝn dedim: "bilmǝzmisǝn ol gözlǝri xunxaridir".

Nǝ ǝcǝb yüz üstǝ ol zülfin yatursa hǝr zaman,
Bu mühǝqqǝqdir ki, gǝnc üstǝ nigǝhban mardir.

Möhnǝti-hicran ǝlindǝn ey sǝnǝm, ğǝm çǝkmǝnǝm,
Dǝrdi-eşqin, ey pǝri, hǝrdǝm mǝnǝ ğǝmxardir.

Necǝ tǝrk, etsin Xǝtai kuyiniznin vǝsfini,
Kim, şikǝstǝ bülbülün daim yeri gülzardir.