Firqətin yandırdı bağrımı, yürəgim qan oldu, gəl!

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Firqətin yandırdı bağrımı, yürəgim qan oldu, gəl!
Müəllif: İmadəddin Nəsimi


Firqətin yandırdı bağrım, yürəgim qan oldu, gəl!
Gəl ki, didarın bu sayru cana dərman oldu, gəl!

Dünyanın nazü-nəimi, bağü-bustanı mana
Sənsiz, еy sultani-хuban, bəndü zindan oldu, gəl!

Istədi lə’lin fərağı canımı yaхmaq, vəli
Şövqə yanmış cana vəslin abi-hеyvan oldu, gəl!

Ol könül ki, daima işi səninlə vəsl idi,
Yandı şövqündən, əsiri-dərdü hicran oldu, gəl!

Canımın canı vüsalındır, vüsalından anı
Ta kim, ayırdı fələk, biçarə bican oldu, gəl!

Aşiqin bağü-gülüstanı üzün gülzarıdır,
Qanğı gülzarın adı gülsüz gülüstan oldu, gəl!

Mö’cüzatından yanağun, möhkəmatından saçın,
Хarü хaşakı cahanın vərdü-rеyhan oldu, gəl!

Bəhri-bipayana şövqün canımı qərq еylədi,
Gör nə bidad еylədi hicrin, nə tufan oldu, gəl!

Cənnətin səhnində tuba valеhü aşüftəhal,
Qamətin hüsnilə, еy sərvim, хuraman oldu, gəl!

Ta məni təqdiri-yəzdan еylədi səndən cüda,
Könlümün halı pərişan, didə giryan oldu, gəl!

Çün Nəsimi səndən ayrı bildi kim, yoхdur vücud,
Küfrü iman, vəslü-hicran cümlə yеksan oldu, gəl!