Gǝtir saqi şǝrabi-nab, mütrib sazını saz et!

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Gǝtir saqi şǝrabi-nab, mütrib sazını saz et!
Müəllif: Qövsi Təbrizi


Gǝtir saqi şǝrabi-nab, mütrib sazını saz et!
Çǝkib bir nalǝyi bülbüllǝri dörd yandan avaz et!

Mǝnǝ bülbül kimi hǝr gül budağı dilnişin olmaz.
Əgǝr bir belǝ sǝrvin var isǝ, ey bağiban naz et!

Dilim dutduqca ǝfqan eylǝdim, fǝryadına yetdim,
Nǝfǝsdǝn düşdüm axır sǝn hǝm, ey bifikr, dǝmsaz et!

Əgǝr aşiq gözündǝn öz cǝmalın görmǝk istǝrsǝn
Mǝnim ayinǝmi, ey sǝngdil zinhar pǝrvaz et!

Gözün hǝrçǝnd sahirdir, hǝbibim, dilrübalıqda,
Dǝmi-canbǝxş ilǝ göftarǝ gǝl, ol sehri ecaz et!

İtirmǝ ǝl-ayağın, ey nigahi, ǝcz tanrıyçün,
Ona ǝhvalımı ǝrz eylǝ, amma çox sözü az et!

Vǝfavü mehr ilǝ, ey sǝrvqǝd, xublar arasında
Özün mümtaz olub, üşşaqara Qövsini mümtaz et!