Kimi can etdi, kimi könlünü dildarǝ fǝda

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Kimi can etdi, kimi könlünü dildarǝ fǝda
Müəllif: Qövsi Təbrizi

Kimi can etdi, kimi könlünü dildarǝ fǝda,
Bilmǝnǝm mǝn ki, yoxumdur, nǝ edim yarǝ fǝda?

Abi-yaqut deyil ǝşki-rǝvanım, mǝn onu
Nǝ üz ilǝn edim ol lǝli-göhǝrbarǝ fǝda.

Bu sǝbǝbdǝn ki, sǝnin çeşmüvǝ bir nisbǝti var,
Eylǝrǝm nǝqdi-hǝyatım dili-bimarǝ fǝda.

Hǝr gülün başına dönmǝk nǝ hǝvǝsdir, bülbül!
Aşiq oldur ki, özün eylǝyǝ bir yarǝ fǝda.

Eylǝr azadǝlǝrin adını alǝmdǝ bülǝnd,
Sǝrv edǝrsǝ özün ol şiveyi-rǝftarǝ fǝda.

Onun üçün sevirǝm mǝn dili-sǝdparǝmi kim,
Çeşmi-bimarivǝ hǝr gün ola bir parǝ fǝda.

Dili-pürxunimi hǝdrǝm basaram bağrıma kim,
Ola bir gün ki, ola saqiyi-xunxarǝ fǝda.

Yıxmağa, yapmağa layiq deyil, ol viran kim,
Dǝmbǝdǝm gǝnci-göhǝr etmǝyǝ memarǝ fǝda.

Bilmǝ kim, görürǝm tabü tǝbin xurşidin,
Zǝrrǝ-zǝrrǝ olur ol şöliyi-rüxsarǝ fǝda.

Söz bilǝnlǝr arasında ǝlǝm olmaz, Qövsi,
Etmǝyǝn xamǝ tǝk öz yaşını göftarǝ fǝda.