Ol kimsǝ kim, bu dünyǝvü üqbadǝ şahdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ol kimsə kim, bu dünyəvü üqbadə şahdir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiOl kimsǝ kim, bu dünyǝvü üqbadǝ şahdir,
Hǝm ǝnbiyalǝr üstǝ ulu padşahdir.

Tǝrif edüb sifatini, şirim, dedi xuda,
Bu doğru sözǝ insü mǝlayik güvahdir.

Hǝm bǝhrü kanü kuhi-vilayǝtdir ol Əli,
Düşmǝn onun qatında qamu bǝrgi kahdir.

Olmaz qǝnim qǝnbǝrinǝ bǝbrü ǝjdǝha,
Çün hǝmdǝmi o şahi-cǝhanın ilahdir.

Hǝr kim onu sevǝrsǝ Yeziddǝn nǝ fikri var,
Çün qullarına xofü xǝtǝrdǝn pǝnahdir.

Ol mǝdǝni-vilayǝt onun asitanıdır,
Kim, eşigindǝ insü mǝlǝk dadxahdir.

Gǝr bürci-ǝrşin üstǝ mǝlǝk anı sevmǝsǝ,
Harut tǝk mǝqami onun qǝ'ri-çahdir.

Bürcündǝ övliyaların ol, filmǝsǝl, tamam,
Kovkǝb içindǝ nisbǝti xyrşidü mahdir.

Mǝşhǝr günündǝ lütfün umar dǝstgir ola,
Miskin Xǝtai xǝstǝyǝ, kim, pürgünahdir.