Qəzəl (Yusif Nabi)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Qəzəllər
Müəllif: Yusif Nabi

Şeri çoxdur şüәrayi-әrәbin--
Ki, o da mayәsi Şamü Hәlәbin.
Demә әbyatına namövzundur,
Anın ozanları digәrgundur.
Neçә mәnaları var rәqsavәr,
Mәşәlasa tökәr әsmaә şәrәr.
Var içindә neçә әşari-kübar,
Qoyamaz ayineyi-dildә qübar.
Neçә bin nәti-şәrifi-nәbәvi,
Midhәti-möcizeyi-Müstәfәvi,
Hәr biri qiteyi-әlmasi-sәmin,
Hәr biri dürri-girәnqәdri-mәtin.
 
Hikmәtamiz gәrәkdir әşar -
Ki, mәali ola irşadә mәdar.
Abi-hikmәtlә bulur nәvşü nüma
Gülşәni-şerü riyazi-inşa.
Olmasa şer mәcazi-mütlәq,
Versә mәnayә hәqiqәt rövnәq,
Yoxsa hәr nәzmi-tәhiyyü sadә
Ola mәnadәn o da azadә.
Baxüsus olmaya tәşbihi-tamam
İstiaratü cinasü ibham.
Demәdәn şeri sükut övladır,
Şerdәn mәqsәd olan mәnadır.
Baxsan әksәr süxәni-şairi-xam
Zülfü sünbül, gülü bülbül, meyü cam.
Çıxamaz daireyi-dilbәrdәn,
Qәddü xәddü lәbü çeşmi-tәrdәn.
Gәh baharә dolaşur, gәh çәmәnә,
İlişür sәrvü gülü yasәmәnә.
Rәhi-narәftәdә cövlan edәmәz,
Sapa vadilәri seyran edәmәz.
Edәmәz seydi-mәaniyyi-bülәnd,
Atamaz qeyr şikarına kәmәnd.
Keçinür mәniyi-xabidә ilә,
Lәfzi-mәşhuru cәhandidә ilә.
Qoxusuz lalәyә bәnzәr o süxәn -
Ki, ola lәfzi tәhi mәnadәn.
Hәcvdәn әlhәzәr, ey cani-pәdәr -
Ki, verәr mәşribi-ürfanә kәdәr.
Hәcvdәn әlhәzәr, ey cani-pәdәr -
Aqil etmәz anı, eylәr әhmәq.