Sǝnsizin könlüm şǝha, bir külbeyi-viranǝdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sənsizin könlüm şəha, bir külbeyi-viranədir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiSǝnsizin könlüm şǝha, bir külbeyi-viranǝdir,
Kimsǝyǝ ǝrz etmǝzǝm kim, bir yıxılmış xanǝdir.

Canǝ-can etdim yǝqin, eylǝ ǝzǝldǝn hǝq bilür,
Canımın, canı mǝnim, şol dilbǝri-cananǝdir.

Getdi ömrüm hiç dinlǝnmǝn vüsalindǝn anın,
Şol mǝhi-namehribanın meyli çün hicranǝdir.

Hǝr gecǝ ta sübh hüsnün şǝminǝ pǝrvanǝ tǝk,
Cümlǝ alǝmlǝr fǝğanimdǝn tutuşub yanǝdir.

Ey Xǝtai, sǝn yǝqin bil kim bu fani dünyada,
Bivǝfalǝrdǝn mǝhǝbbǝt istǝyǝn divanǝdir.