Uzun Həsənin fəthnaməsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Uzun Hərənin Farsca fəthnaməsi
Müəllif: Uzun Həsən
Mənbə: Fekete, Lajos, and György Hazai, eds. Einführung in die persische Paläographie:101 Dokumente. Budapest:Akadémiai Kiadó, 1977. 151-55, Tafel 49-51

(1)Cənab-i vizarət-i məab-i asef sefat-e mədelət əyab-e sahebqeran-e əzəm-e-nazem-e-əhəmme kol-le-umur məham-əl-comhur felaləm Həzrət-e Eshaq paşah(2) Əəla Əllah-e Təalişane və sane əmma şane vufur-e Səlam əz fərt-e eltefat və təvəccoh-e xater-e xorşid-e məsər məbləğ daşte(3)Behəmegi-ye hemmət moltəfet və motəvəcceh-e entezam-e umur-e əmtniyyət və eltiyam-e əsbab-e cəmiyyət mibaşəd husul-əl bəqa be hosn-e vuucud mohassel bad(4)Bəəd-e ma anha anke bəd əz dəf və qəl-e Cəhanşah mirza behəsb-e eltemas və estetaət-e qəviyeman Azərbaycan enan-e əzimət bedan sovb(5) Mətuf şod və çon dər an həvali nuzul-e eclal fərmudim həsən əli ra caye eqamət nəmand və mərdom-e u əz yekdigər motəfərreq şodənd və ruy(6) Berah-e həzimət nəhadənd və həmegi-ye qəla və bəqa və velayət-e Azərbaycan dər hovzeye eqtedar və qəbzeye extiyar-e nəvvab-e namdar dəraməd (7)Və həmegi-ye rəaya və bəryaran bemənaqebe edalət və mərhəmət morəttəb gəştənd və dər an əsna xəbər resid ke soltan əbusəid mirza ba təmam-e məcmu və ziyad əz oməray-e (8) Cığatay ləşkər ra əz hudud-e xəta və Torkestan və Hendustan və Xorasan və əraq və Fars və Kerman və sayere məmalek və belad-e xod cəm kərde(9) Ba şəsthezar ərrabe və cəbbe motəvəcceh-e Azərbaycan gəşte be soltaniyye reside məbni bər ettehad və enqiyad ke miyan-e xaqan-e məğfur əqam və soltan-e məbrur Əmir Teymur(10) Mərii bur maniz behəman dəstur rəayət numude əz ethaf-e təhf və ersal-e səhəf və tənzim-e xotbe və təyyin-e sekke beecay avordim və mokərrərən kəs ferestade esteda(11) Moraceət-e u numudim qəbul nəkərd və kuç kərde dər moğanat beəzme rəzm nuzul numud çon asar-e naensafi və emarat-e təmə-e kazeb əz səfhe-ye əhval-e u zaher bud(12) Behəsb-e-dəf-e-sael vaceb bemoqabele-ye u cəzm fərmudim və dər ruz-e come 13 Rəcəb seyed məzid ərğun və təmam-e ərkan-e dovlət-e u ke be qəravol amədebudənd dəstgir-e dovlət şodənd(13) və dər ruz-e yekşənbe soltan Əbu Səid çon caye eqamət nədid həzimət numude fərar extiyar kərd və fərzənd-e əezz-e əkrəm-e dovlətyab-e cəvanbəxt kamkar ezzoddin Soltan Xəlil bəhador(14)Əz pey reside və u ra ba təmam-e ovlad gerefte avərd və təmam-e belad-e u əz əraq və Fars və Kerman və xorasan dər hovzeye eqtedar dəraməd və bəəzi əz oməraye Cığatay ke(15) Rəy-ye əmniyye be dərgah-e aləmpənah avərdebudənd be mərahem-e padşahane moşərrəf fərmude məlazem-e padşahzade-ye əzəm mənzur-e ənzar-e pərvərdegar Ğyasoddin Yadgar mirza numudim(16) Və Mavəraonnəhr və Xorasan bedu ərzani fərmude rəvane daştim və hokkam və əkaber-e velayat ke həmrah-e u budənd beğaət-e şəfəqət moşərrəf daşte behokumət-e hərca ferestadim vəzife anke(17) Bedin mojde mobtəhec bude əbvab-e moraselat və rəf-e halat və ərz-e hacat məftuh darəd və dər ezdiyad-e məvadde mohəbbət və həvadari kuşide və şəraet-e an eqdam fərmayənd(18)Ziyade mərqum nəşod dovlət dər tərəqqi və təzayed bad (19)Dər in vela motəməd-əl-həzrət və məfxər-ol-əyan cəhanşah-e bədrkah cəhanpənah-e padşah(20) Ferestade şode vəzife-ye ehtemam və eltefat və tərbiyət və esaf dəriğ nəfərməyənd əlmoştaq bexeyr
Həsən ebne Əli ebne Osman