Vəfati-şair

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Vəfati-şair (1911)
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
Mənbə: Köçərli F. Seçilmiş əsərləri.-B.:Azər.SSR EA nəşr-tı. 1963.- 341 s.


Bu günlәrdә "Mәlumat" ruznamәsinin axırıncı nömrәlәri yetişdi. Bәradәrim Sәhhәtin verdiyi "Qara xәbәri" oxudum. Bir neçә dәqiqә gözlәrimә qaranlıq çökdü, bilaixtiyar qәzetә әlimdәn yerә düşdü. Bu xәbәr milli şairimiz Mirzә Әlәkbәr Tahirzadә Sabirin vәfatı xәbәri idi. "İnnalillahi vә innaileyhi raciun". Bәli, ölüm allah әmridir. Hәr yaranan ölәcәkdir. Hәr kәs ki, bu dünyaya qәdәm qoyubdur, gәrәkdir getsin! Bizim әziz vә istәkli şairimiz Sabir dәxi çox zәhmәtdәn, cismani vә ruhani әziyyәtlәrdәn vә küdurәtlәrdәn sonra gözәl canını can yaradana tәslim elәdi. Mәrhum ölüb getdi. Amma çox hәsrәt ilә getdi vә özü ilә bahәm axirәt evinә böyük arzularını vә gözәl fikirlәrini apardı.
 
Sabir getdi, -- bizi dәxi sinәsi dağlı vә ürәyi qәmli, hәsrәtdә qoydu. Mәrhumdan bizim böyük tәmәnnalarımız var idi. Onun lisanından tәzә sözlәr, tәzә fikirlәr eşitmәk istәyirdik. Vәli, çox әfsus ki, әcәldәn macal olmadı vә Sabir hәsrәt ilә gedib, bizi dә hәsrәtdә qoydu.
 
Mәrhumun tәrcümeyi-halı vә asarı haqqında gәlәcәkdә әhәmiyyәtli mәlumat yazmağı möhtәrәm oxucularımıza vәdә veririk. Onun mәndә bir çox nәzmәn vә nәsrәn yazılmış mәktubatı var ki, cümlәsi mәnim mәhәlli-iqamәtim olan Qori şәhәrindә qalıbdır. Allahdan Borjom seyfiyyәsinin basәfa bir küncündәn Sabirin ruhi-pakinә salamımı yetirib, әhl-әyalına vә xiş-әqrәbasına sәrsәlamәti verirәm.