Verə (Aşıq Alı - Aşıq İqbal)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Verə
Müəllif: Aşıq Alı - Aşıq İqbal
Mənbə: Tərtib edən və redaktor: Qabil Zimistanoğlu (2013). Aşıq Alı. Əsərləri (az). "OL" MMC. Orijinal mənbədən 2017-01-01 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2017-01-01.

Aşıq Alı:
Bir mәr dә qo naq gә lәn dә gü lәgü
lә nan ve rә,
Na mәrd bir meh man gö rәn dә, gö rәr sәn ki, yan ve rә.
Ha nı Ha tәm ki mi Ha tәm, süf rә aça ad ala,
Ha nı loğ man ki mi loğ man, xәs tә lә rә can ve rә.

Aşıq İqbal:
Eldә us tad öl mә yib ki, ye tә nә döv ran ve rә,
Qә rib get sә qür bәt elә, mә ri fә ti san ve rә.
Yo lun azan xә rac ve rәr, mәrd mey da nı su la maz,
Öz xo şu na ver mә sә dә, zü lüm nәn da nan ve rә.

Aşıq Alı:
Bir kim sә dәn xa liq ala, gün düz ona ge cә dir,
Bir kim sә yә qar ğış ke çә ça lış dı ğı be cә dir.
Bir kә sә ki, al qış ke çә, onun haq qı uca dır,
Bir kә sә ki, xa liq ve rә, gö rәr sәn hәr yan ve rә.

Aşıq İqbal:
Bir kәs ki, elin ata, hәs rәt qa lar ca ma la,
Bir kәs әr kan bil mә yә, ça ta bil mәz ka ma la.
Bir kәs ki, gәc rәf tar ola, dәr di sa tıb qәm ala,
Bir kәs ki, hәd din aşa qә za tu ta, qan ve rә.

Aşıq Alı:
Da vud ki mi nә bi ha nı, qәm lә ri dәm ey lә yә,
Hәm zә ki mi igid ha nı, rә qi bi rәm ey lә yә.
Sü ley man tәk Sü ley man yox, alә mi car ey lә yә,
Ki şi gә rәk el yo lun da ca nı nı qur ban ve rә.

Aşıq İqbal:
Bir kәs hax dan әl üz mә yә, aqi bәt dә şad ola,
Bir kәs qa ça na ir za ya, sә a dәt dә yar ola.
Bir kәs qa ça gәc bәh rә yә, xa nә si bәr bad ola,
Bir kәs Qa sım qis min dә sә, ru zi sin asan ve rә.

Aşıq Alı:
Gәl bi ça rә Aşıq Alı sı ğın haq qın adı na,
Әta ey lә na ma zı nı, xa li qi sal ya dı na.
Har da da ra dü şәr ol san ye ti şәr im da dı na,
Mәt lә bi ni Qu lu Qәn bәr, o Şa hiMәrdan ve rә.

Aşıq İqbal:
Bir kәs ki, özün şah bi lә, haqq da gör sün әmә li,
Bir kәs el dә mәğ rur ola, tez dә uça tә mә li.
Әsla kü tah ol maz sö zün, xey li var dı de mә li,
O haqq ki, İqbal dos tu du, dәr si ni ni han ve rә.