Xandadir ol bimisalın ibtidası, xandǝdir?

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Xandadir ol bimisalın ibtidası, xandədir?
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiXandadir ol bimisalın ibtidası, xandǝdir?
Kim bilir, ol künt-kǝnzin intǝhası xandǝdir!

Gǝl bǝyan etgil süfati-zatini şǝrh eylǝ kim,
Mǝn sual etdim ona, eyni-liqası xandǝdir?

Kǝndü lütfindǝn yaratdı alǝmin mövcudini,
Cümlǝnin mǝqsudi şahdır, istivasi xandǝdir?

Ərşü kürsi cǝnnǝtü hǝm narü tubavü şǝcǝr,
Əbrü badu maü tin, ǝsli-şǝrasi xandǝdir?

Hǝr kişi kim, zikri-xǝtlǝn könlünü etmǝz cila,
Ol nǝ bilsin bibǝsǝr eşqin sǝfası xandǝdir.

Xatǝmi-tohidi hǝr kim könlünǝ mehr etmǝdi,
Ol şǝhadǝt şǝrhinin bilmǝz ǝsası xandǝdir.

Sǝn niyaz et ey Xǝtai, kimsǝ bilmǝz çün sǝni,
Mǝntiqin inşasının hǝmdü sǝnası xandǝdir.