"Əkinçi", 15 mart 1876, №5/Daxiliyyə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
"Əkinçi", 15 mart 1876, №5

Əkin və ziraət xəbərləri

İstanbul şəhərində Məhəmməd Tahir İrani fars dilində “Əxtər” adlı bir qəzet çıxardır ki, onun e'lamnaməsini aşağıda çap elədirik:

“Əxtər” dər İstanbul dər xanvalidə dər mətbəeyi-məxsuseyi-xud təb' və müntəşir mişəvəd. Bəcüz əz-ruzhayi-cüm'ə və yekşənbə hər ruz birun miayəd. Əzəxbari-yövmiyyeyi-İslambul və sair məmaliki-Osmaniyə xəbərhayi-Firəngistan və Hindistan və məmaliki-məhruseyi-İran və digər məmaliki-iərqiyyə minəvisəd. Və niz əxbari-dövləti və politiki və ülum və fünun və ədəbiyyat və bə'z ümuriticarəti və sərrafiyə və həvadisi-nafiə və ümumiyyəra came mibaşəd. Kəsani ki talibi-in qazet başənd, mitəvanənd bəvəkil və ajentin in karialişan iftixarül Hacağa (Hacı Rəhim) taciri-irani sakini-darüssüruri-Tiflis dər-sarayi Xələtov xəbər bedəhəd. Və qiyməti salyaneyi-onra bəqərari-tə'rifeyi-zeyl rəsanidə və qəbahayi-məxsusi-onra ki, bəmöhr və imzayi-idarə dər-nəzdi-xeyrül-hac müşarileyh əmanətəst dəryaft darənd. Və müstə-qimən həftə behəftə nüsxəhayi - “Əxtər”ra əzpostxaneyi-rus ki, baidarəhayi- ma müqavilə və qərardad darəd təhvil bəgirəd bəonki puli-post və qeyrə bədəhəd. Və qeyrə əzin həm əgər kəsi bəxahəd, yeksər bətə-vəssüti-post bəmüdiri - “Əxtər” benəvised və qazet bəxahəd baz həftə behəftə bərayi-u fürustadə mişəvəd.

Dər-bə'z məmaliki-Qafqaziyyə həm bə'd əzin vəkilha müəyyən xahəd şüd ki, əsamiyi-onhara həm dər sani ittila xahim dad.

T ə’ r i f ə. Qiyməti-salyaneyi - “Əxtər” dər-məmaliki-Rusiyyə əsl qiyməti salyaneyi-on yazdəh manat və nimpuli-əskinas. İcrəti-posti-yeksalə həşt manat və nim gəzlək. Cəm'ən bəinzimami-icrəti-post mişəvəd. Dər-ərzi-sali bərayi 252 nüsxə bist ədəd manat kağəzi.

Sahibi-imtiyazi - “Əxtər” Məhəmməd Tahir

Əgərçi İstanbul şəhərində müsəlmanlar üçün çox qəzet çap olunur, amma onlar Osmanlı dilində olduğuna bizim üçün elə ləzzət eləməz, lakin "Əxtər" qəzeti fars dilində çap olunduğuna və fars dili bizim vilayətlərdə çox işləndiyinə ümidvarıq ki, onu bizim tərəflərə gətirdən çox ola. Əgər qeyr məmləkətlərin sakinləri "Əxtər" qəzetin gətirtmək istəyələr, onlara məsləhət edirik ki, onu bir baş İstanbuldan gətirtsinlər.