Kitabi-Dədə Qorqud/Salur Qazan tutsaq olub oğlı Uruz çıqardığı boyı bəyan edər

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Uşun Qoca oğlı Səgrək boyını bəyan edər Kitabi-Dədə Qorqud. Salur Qazan tutsaq olub oğlı Uruz çıqardığı boyı bəyan edər

İç oğuza daş oğuz asi olub Beyrək öldügi boyı bəyan edər


D272
SALUR QAZAN 13 TUTSAQ OLUB OĞLI URUZ ÇIQARDIĞI BOYI 1 BƏYAN EDƏR
Məgər xanım, Tırabuzan təküri bəglər bəgi 2 olan xan Qazana bir şahin göndərmişdi. Bir gecə yeyüb 3 oturarkən şahin- çibaşma aydır: “Mərə, sabah şahinləri 4 al, xəlvətcə ava binə- lim!” - dedi.
Erkən bindilər, av yerinə vardılar. 5 Gördilər, bir süri qaz oturar. Qazan şahini saldı, 6 alımadı. Şahin pərvaza ağdı. Gözlədilər, şahin Tumanın 7 qalasına endi. Qazan ğayət səxt oldı.
Şahinin ardına 8 düşdi, dərə-dəpə aşdı. Kafir elinə gəldi. Gedərkən Qazanın 9 qarannulu gözüni uyxu aldı. Bəglər ayıtdılar: “Xanım, dönəlim!” 10 Qazan aydır: “Birəz dəxi ilərü varalım!” - dedi.
Baqdı, bir qala 11 gördi. Aydır: “Bəglər, gəlin yatalum!” - dedi.
Qazanı küçicik 12 ölüm tutdı, uyudı. Məgər xanım, Oğuz bəgləri yedi gün 13 uyurdı. Anunçun “küçicik ölüm” derlərdi. D273 Məgər ol 1 gün Tumanın qalasının təküri ava binmişdi. Casus 2 gəldi, aydır: “Bir bölük atlu gəldi, içində bəgləri yat- dı-3uyudı”. Təkür adam saldı, “Kim idügin bilün!” - dedi.
Gələnlər 4 bildi kim, bunlar Oğuz ərənlərindəndir. Gəlib təkürə xəbər verdilər. 5 Təkür dəxi haman çərisini dərdi, bunların üzərinə gəldi. 6 Qazanın bəgləri baqdılar, gördilər kim, yağı gəlür, ayıtdılar: “Qazanı 7 bırağur gedərsəvüz, evində bizi qovarlar. Yegrəgi budur ki, 8 bunda qırılavuz!” - dedilər. Kafiri qarşuladılar, cəng etdilər. 9 Qazanın üzərinə yigirmi beş bəgini şəhid etdilər. Qazanın üzərinə 10 düşdilər. Uyuduğı yerdə tutdılar. Əlin-ayağın bərk bağladılar, 11 bir ərəbəyə yüklətdilər. Ərəbəyə möhkəm orğanla sardılar. Ərəbəyi çəkdilər, 12 yürüyü verdilər.
Gedərkən ərəbə qıcırdısmdan Qazan oyandı, 13 gərindi, bu D274 əlindəki orğanları həb qırdı. Ərəbənin 1 üzərinə oturdı. Əlin əlinə çaldı, qas-qas güldi. 2 Kafirlər aydırlar ki, “gülürsən?!” Qazan aydır: “Mərə kafirlər, bu ərəbəyi 3 beşigim sandım. Sizi yamrı-yumrı dadım-dayəm sandım”, - 4 dedi.
Helə Qazanı gətürdilər, Tumanın qalasında bir quyuya 5 bıraqdılar. Quyunun ağzına bir dəgirman daşı qodılar. Yemə- gini-suyını 6 dəgirmən daşı dəlügindən verərlərdi.
Bir gün təkürün övrəti 7 aydır: “Varayın, Qazanı görəyin, nə hallu kişidir, bunca adamlara 8 zərb urarmış?!” - dedi. Xatun gəlüb zindançıya qapuyı açdırdı. 9 Çağırdı, aydır: “Qazan bəg, nədir halın? Dirligin yer altındamı 10 xoşdur, yoxsa yer yüzindəmi xoşdur? Həm şimdi nə yersən, 11 nə içərsən və nəyə binərsən?” - dedi. Qazan aydır: “Ölülərinə aş verdigin 12 vaqt əllərindən aluram. Həm ölülərinizin yorğasm binərəm, kahillərin 13 yedərəm”, - dedi. Təkür övrəti aydır: “Dinin D275 içün, Qazan bəg, 1 yedi yaşında bir qızçuğazım ölmüşdür, kərəm eylə, ana, binmə!” - 2 dedi.
Qazan aydır: “Ölülərinizdə andan yorğa yoqdur, həp 3 ana binərəm!” - dedi. Övrət aydır: “Vay, sənin əlündən nə yer 4 yüzində dirimiz və nə yer altında ölümüz qurtulurmış!” - dedi. 5 Gəldi, təkürə aydır: “Kərəm eylə, ol tatarı quyudan çı- qar. 6 Qızcığazın belini üzər, yer altında qızçuğazıma binər- miş. 7 Qalan ölülərimizi cəm edərmiş, həm ölülərimiz içün verdügimiz 8 aşı əllərindən çəküb, alub yer imiş. Anun əlindən nə ölümiz, nə 9 dirimiz qurtulurmış! Dinin eşqinə, ol əri quyudan çıqar”, - 10 dedi.
Təkür bəglərini cəm eylədi. Aydır: “Gəlün Qazanı quyudan 11 çıqarun, bizi ögsün, Oğuzı sındırsun. Andan sonra 12 şərt eyləsün, bizim elümizə yağılığa gəlməyə”, - dedi.
Vardılar, 13 Qazanı quyudan çıqarub gətürdilər. Ayıtdılar: D276 “And iç kim, 1 bizim elümizə yağılığa gəlməyəsən. Həm bizi ög, Oğuzı smdırğıl, 2 səni qoyu verəlim, var-get!” - dedilər. Qazan aydır: “Vallah, billah, 3 doğrı yolı görər ikən əgri yoldan gəlməyəyin!” - dedi. Ayıtdılar: 4 “Vallah, Qazan eyü and içdi”, - dedilər. “İmdi Qazan bəg, di, 5 bizi ög!” - dedilər. Qazan aydır: “Mən yer yüzində adam ögməzin. 6 Bir adam gətü- rün, binəyim, sizi ögəyim!” - dedi. Vardılar, bir ər kafir 7 gətürdilər. “Bir əyər, bir uyan” - dedi, gətürdilər. Kafirin arxasına 8 əyər saldı, ağzına uyan urdı. Qolanını çəkdi, sıçradı, 9 arqasına bindi. Ökcəsin ökcəsinə qaqdı, qapurğasın 10 qamma qavşurdı. Uyanın çəkdi, ağzın ayırdı, kafiri 11 öldürdi. Çökdi,
^*SB155g8g**-
D277
D278
üzərinə oturdı. Aydır: “Mərə kafirlər, 12 qopuzum gətürün, sizi ögəyin!” - dedi. Vardılar, qopuzı 13 gətürdilər.
Əlinə alub, burada soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış, 1 aydır:
Bin-bin ərdən yağı gördümsə, “oyunum” dedim. Yigirmi 2 bin ər yağı gördümsə, yiləmədim.
Otuz bin ər yağı gördümsə, 3 ota saydım.
Qırq bin ər yağı gördümsə, qıya baqdım.
Əlli 4 bin ər gördümsə, əl vermədüm.
Altmış bin ər gördümsə, aytışmadım.
5 Səksən bin ər gördümsə, səksənmədim.
Doqsan bin yağı 6 gördümsə, donanmadım.
Yüz bin ər gördümsə, yüzüm dönmədim.
7 Yüzi dönməz qılıcum ələ aldım.
Məhəmmədin dini eşqinə qılıc urdım.
8 Ağ meydanda yumrı başı topca kəsdim.
Anda dəxi “ərəm-bəgəm” 9 deyü ögünmədim. Ögünən ərənləri xoş görmədim!
Əlünə girmiş 10 ikən, mərə kafir, öldür məni, Qara qılıcın sal boynuma, kəs başım.
11 Qılıcından saparım yoq!
Kəndü əslim, kəndü köküm sımağım yoq! - dedi.
12 Bir soy dəxi soylamış, aydır:
Yüksək-yüksək qara dağdan 13 daş yuvalansa, Qaba ökcəm-oyluğum qarşu tutan Qazan ər idim. 1 Firon şişlər yükəlib yerdən çıqsa,
Qaba ökcəmlə pərçin 2 qılan Qazan ər idim. Qaba-qaba bəglər oğlı ğovğa qılsa,
Qamçı 3 salub tökdürən Qazan ər idim.
Yuca dağları duman 4 dursa,
qara pusarıq dolı qopsa, Qaraqucumun qulağı 5 görinməz olsa,
Qayırı ərən qılağuzsız yol yanılsa,
Qılağuzsız 6 yol başaran Qazan ər idim.
Yedi başlu əjdərhaya yetüb 7 vardım.
•Vaf#l 156 fW*3-
D279
Heybətindən sol gözüm yaşardı.
Hey gözüm, namərd 8 gözüm, müxənnət gözüm,
Bir yılandan nə var ki, qorxdun! - dedim.
9 Anda dəxi “ərəm, bəgəm” deyü ögünmədim. Ögünən ərənləri xoş 10 görmədim.
Əlünə girmişkən, mərə kafir, öldür məni,
yetür məni!
Sal 11 qılıcın, kəs başım,
Qılıcından saparım yoq!
Kəndü əslim, kəndü 12 köküm sımağım yoq!
Oğuz ərənləri durarkən səni ögməgim yoq! - 13 dedi.
Qazan burada bir dəxi soylamış:
Arqıc qırda yıqanır 1 Əmman dənizində Sarb yerlərdə yapılmış kafir şəhri,
Sağa-2sola çırbındı urar yüzgüçiləri,
Su dibində dönər bəhriləri,
3 “Tanrı mənəm” deyü su dibində çığrışur asiləri. Önin qoyub 4 tərsin oqur qızı-gəlini.
Altun aşıq oynar Sancıdanın 5 bəgləri.
Altı qatla Oğuz vardı, alımadı.
Ol qalayı, altı 6 baş ərlə mən Qazan vardım,
altı günə qomadım, anı aldım. 7 Kəlisasın yıqub, yerinə məscid yapdım,
ban banlatdım.
Qızını-8gəlinini ağ köksümdə oynatdım.
Bəglərin qul etdim.
Anda dəxi 9 “ərəm, bəgəm” deyü ögünmədim. Ögünən ərənləri xoş görmədim.
10 Əlünə girmişkən, mərə kafir, öldür məni,
yetür məni!
Qılıcından 11 saparım yoq!
Kəndü əslim, kəndü köküm sımağum yoq! - dedi. Qazan 12 genə soylamış, aydır:
Arqıc qırda döndərdigim,
mərə kafir, sənin 13 baban.
^*SB157g8g**-
D280
D281
Şəqaqma imrəndügim sənin qızın-gəlinin.
Ağca qala Sürməlidə 1 at oynatdım.
Atla Qarun elinə çapqun yetdim.
Aq hasar 2 qalasının bürcin yıqdım.
Ağ aqça gətürdilər, “puldur” dedim.
3 Qızıl-altun gətürdilər, “baqırdır” dedim.
Ala gözlü qızın-gəlinin 4 gətürdilər, aldanmadım;
kəlisasın yıqdım, məscid yapdım. Altunı-5gümüşi yağmalatdım.
Anda dəxi “ərəm, bəgəm” deyü ögünmədim. Ögünənləri 6 xoş görmədim.
Əlünə girmişkən, mərə kafir, öldür məni,
yetür məni!
7 Kəndü əslim-köküm sımağım yoq!
Səni ögməgim yoq! - dedi.
8 Qazan bəg burada bir dəxi soylamış, aydır:
Aq qayanın qaplanının 9 erkəgində
bir köküm var,
Ortac qırda sizin keyiklərinüz dur10ğurmaya.
Aq sazın aslanında bir köküm var,
Qaz alaca yundunı 11 durğurmaya,
Əzvay qurd ənügi erkəgində bir köküm var,
Ağca 12 bəkil tümən qoyunun gəzdirməyə,
Ağ sunqur quşı erkəgində 13 bir köküm var,
Ala ördək, qara qazun uçurmaya.
Qalın Oğuz 1 elində bir oğlum var, - Uruz adlu;
Bir qardaşım var - Qaragünə adlu.
2 Yenidən toğanını dirgürməyələr.
Əlünə girmişkən, mərə kafir, 3 öldür məni,
yetür məni.
Qılıcından saparım yoq!
Kəndü əslim sımağım 4 yoq! - dedi.
Bir dəxi soylamış, aydır:
İt kibi gu-gu edən çərkəz 5 xırslı,
Küçicik donuz şülənli,
^*SB158SK**-
D282
D283
Bir torba saman döşəkli,
6 Yanm kərpic yasdrqlr,
Yonma ağac tanrrlr.
Köpəgim kafir,
Oğuzr 7 görərkən səni ögməgim yoq!
Andan öldürərsən, mərə kafir, öldür 8 məni, Öldürməzsən, Qadir qorsa,
öldürəyim, kafir, səni! - 9 dedi.
Kafirlər aydrr: “Bu bizi ögmədi. Gəlün, bunr öldürəlim!” - 10 dedilər. Kafir bəgləri dərildilər, gəldilər. Yenə ayrtdrlar: “Bunun 11 oğlr var, qardaşr var; bunr öldürmək olmaz”, - dedilər. 12 Gətürdilər, donuz damma həbsə saldrlar.
At ayağr külük, 13 ozan dili çevik olur. Qazanrn ölüsini - dirisini kimsə 1 bilmədi.
Məgər, xanrm, Qazanrn bir oğlancrğr vardr; böyüdi, 2 yigitcik oldr. Bir gün ata binüb divana gəlürkən bir kişi 3 aydrr: “Məgər sən xan Qazanrn oğlr degilsən?” - dedi. Uruz 4 qaqrdr, aydrr: “Mərə qavat, mənim babam Baymdır xan degilmidir?” 5 Ayrtdr: “Yox, ol, ananrn babasrdrr, sənin dədəndir”. Uruz: “Mərə, 6 ya bənim babam ölümidir, dirimidir?” - dedi. Ayrtdr: “Diridir, 7 Tumanrn qalasrnda tutsaqdrr”, - dedi. Böylə digəc oğlan 8 ağladr, məlul oldr, atrnr qayrtdr; gerü döndi, 9 anasrna gəldi. Burada anasrna soylamrş, görəlim, xanrm, 10 nə soyla- mrş, aydrr:
Mərə ana, mən xan oğlr degilmişəm.
Xan 11 Qazan oğlr imişəm.
Mərə qavat qrzr, munr mana neçün diməzdin?
12 Ana haqqr Tanrr haqqr degilmişsə,
Qara polad uz qrlrcum 13 dartaydrm,
Gafillicə görklü başrn kəsəydim,
Alca qanrn 1 yer yüzinə dökəydim, - dedi.
Anasr ağladr, aydrr: “Oğul, baban 2 sağdrr, amma söyləməyə qorxudum, kafirə varasan, kəndözüni 3 urasan həlak olasan. Anunçun sana diməzdim, canrm, oğul, - 4 dedi, - amma əmminə adam sal, gəlsün; görəlim, nə der”, - dedi.
5 Adam saldı, əmmisini oxudı. Gəldi. Uruz aydır: “Mən babam 6 tutsaq olduğı qalaya gedirəm”. İttifaqla danışıq qıldılar. Cəmi 7 bəglərə xəbər oldı: “Uruz babasına gedər, yarağla gəlün!” - dedilər.
8 Ləşkər dərildi, gəldi. Alp Uruz çadırların açdırdı, 9 cəbbəxanasın yüklətdi. Qaragünə çəribaşı oldı. Borı 10 ağardıb köçdilər. Yola girdilər.
Yol üzərində kafirin Ayasofyası 11 vardı. Keşişlər bəklər- di. Gayət sarb kəlisaydı. 12 Atdan enüb, tacir donm geydilər. Bazirgan surətində 13 qatır-dəvə çəkdilər, gəldilər.
D284 Kafirlər gördilər, gələnlər tacirə 1 bənzəməz; qaçdılar, qalaya girdilər, qapuların yapdılar. Bürcə çıqub 2 “Kim- lərsiz?” dedilər. Bunlar ayıtdı: “Bazirganlarız”, - dedilər.
Kafirlər 3 “yalan söylərsiz” deyü daşa tutdılar. Uruz atdan endi, 4 aydır: “Hay, atamın altun qədəhindən şərab içən, məni sevən 5 atdan ensün! Bunun qapusma birər gürz uralım!” - dedi. On 6 altı yigit sıçrayub atdan endilər. Qalqan yapındılar. Gürzlərin7umuzlarına urdılar, qapuya gəldilər; birər gürz urub qapuyı 8 ovatdılar, içərü girdilər. Bulduqları kafiri qırdılar. Dil 9 çıqartmadılar. Malını yağmaladılar. Çəri üzərinə gəldilər, qondılar.
10 Məgər bir sığırtmacları vardı. Gördi kim, qalayı aldılar.
Qaçdı 11 təkürə vardı, Ayasofya alunduğın xəbər verdi. “Nə oturarsız, 12 üzərinizə yağı gəldi, başınuz yarağın görün!” - dedi.
Təkür 13 bəgləri cəm eylədi. “Bunlarla nə müdara qıla- D285 lum?” - dedi. Bəglər ayıtdılar: 1 “Bunun müdarası oldur kim, Qazanı çıqaravuz, anlara bərabər edəvüz”. 2 Bu sözi məsləhət gördilər. Vardılar, Qazanı çıqarub, 3 təkür öninə gətürdilər. Təkür aydır: “Qazan bəg, üzərimizə yağı gəldi. 4 Bu yağıyı üzərimizdən ayırarsan, səni qoyu verəlim! - dedilər. Həm 5 xəraca müti olalım. Sən dəxi and iç kim, bu bizim elə yağılığa 6 gəlməyəsən”, - dedilər. Qazan aydır: “Vallah, billah, doğrı yolı görərkən 7 əgri yoldan gəlməyəlim!” - dedi. Kafirlər “Qazan eyü and içdi” deyü 8 sevindilər. Təkür çərisin dəvşürüb meydana gəldi. Çadır 9 tikdirdi. Kafir ləşkəri Qazanın üzərinə yığıldı. Qazana 10 geyim gətürdilər. Qılıc və sügü və çomaq və sair cəng alətin 11 geydirüb donatdılar.
•Vaf#l 160 SIS**-
D286
D287
Bu məhəldə Oğuz ərənləri alay-alay 12 gəldi. Köpür- köpür tavıllar, nəqarələr çalındı. Qazan 13 gördi kim, ləşkər önincə bir ağ-boz atlu, ağ ələmlü bəg dəmir 1 donlu Oğuzun önincə gəldi. Çadırın dikdirdi. Alay 2 bağladı durdı. Anun ardınca Qaragünə gəldi, alay bağladı 3 durdı. Haman burada Qazan at meydana sürdi, qırım 4 dilədi.
Boz atlu Beyrək at dəpdi, meydana girdi. Qazan 5 burada soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış, aydır:
Qalqubanı yerindən 6 duran yigit, nə yigitsən?
Əgni bəg dəmür donın geyən yigit, 7 nə yigitsən?
Adın nədir, yigit, degil mana! - dedi.
Beyrək burada 8 soylamış, aydır:
Mərə kafir, sən məni bilməzmisin?
Barasarın 9 Bayburd hasarından parlayub uçan,
Adaxlusın ayrıqlar 10 alurkən tutub alan,
Baybörə xan oğlı Bamsı Beyrək 11 mana derlər.
Gəl bərü, mərə kafir, dögüşəlim! - dedi.
Qazan burada 12 bir dəxi soylamış, aydır:
Mərə yigit, önincə bu çərinin
Bir aq sancaqlu 13 alay çıqdı.
Çadırın ildən-ögdin dikdi.
Ağ-boz ata 1 binən ol yigit nə yigitdir,
kimün nəsidir?
Yigit, başınçun, 2 degil mana!
Beyrək aydır: “Mərə kafir, kimün nəsi olsa gərək! Bəgü- miz 3 Qazanın oğlıdır”, - dedi. Qazan könlündən aydır: “Əl- həmdülillah, 4 mənim oğlancığım böyük ər olmış”, - dedi.
Beyrək: “Mərə kafir, necə 5 bir onı-bunı sorarsan mana?” - dedi, Qazanın üzərinə at 6 saldı. Pərlü gürzini əlinə alub Qazanı çaldı. Qazan 7 kəndüyi bildirmədi, qarvadı Beyrəgi biləgindən tutdı-8dartdı, çomağını əlindən aldı. Beyrəgin ənsəsinə bir 9 çomağ urdı. Beyrək at boynm qucaqladı, qayıda 10 döndi. Qazan aydır: “Ya Beyrək, var, bəgünə ayıt gəlsün!” - 11 dedi.
•Aaf#l 161AA*3-
D288
D289
Bunı gördi, İlək qoca oğlı Dönəbilməz 12 Dülək Uran meydana girdi.
Qazan burada soylamış, aydır:
13 Alar danla yerindən duran yigit,
nə yigitsən?
Bədəvi atın oynadı 1 gələn yigit,
nə yigitsən?
Ər ərdən adm yaşurmaq eyib Ol 2 olur.
Adın nədir, yigit, degil mana! - dedi.
Dülək Uran 3 aydır:
Mərə kafir, mənim adım bilməzmisən?
Öz adına xorlayan, eldən 4 çıqan,
Əlli yedi qalanın kəlidini alan.
İlək qoca oğlı 5 Dönəbilməz Dülək Uran
mana derlər, - dedi.
Sügüsin əlinə alub, 6 at saldı. “Qazanı sancam” dedi, san- camadı, ötə keçdi. 7 Qazan at dəpdi. Sügüsin çəküb əlindən aldı, dəpəsinə 8 urdı. Para-para oldı, ovandı, Aydır: “Mərə, qa- vat oğlı, 9 bəgünə de gəlsün”, - dedi. Ol dəxi qayıda döndi.
Qazan 10 yenə ər dilədi. Dözən oğlı Alp Rüstəm at dəpdi, 11 meydana girdi. Qazan burada genə soyladı, aydır:
Qalqubanı 12 yerindən durı gələn,
Qazılıq atın butun binən,
Nə yigitsən, 13 adın nədir, degil mana! - dedi.
Alp Rüstəm aydır:
Qalqubanı yerindən 1 durı gələn,
İki qardaş bəbəgin öldürüb zəlil gəzən,
Dözən 2 oğlı Alp Rüstəm mana derlər, - dedi.
Ol dəxi Qazana 3 at saldı. “Alam” dedi, alımadı. Qazan bəg
buna dəxi 4 bir zərb urdı. Aydır: “Mərə qavat, var, bəgünə de,
gəlsün”, - 5 dedi.
Ol dəxi döndi. Qazan gerü ər dilədi. Uruzun 6 cilavısın
əmmisi Qaragünə tutmışdı. Çəkdi, ansuzın 7 əlindən aldı, qılı-
•Aaf#? 162!*b»k»-
D290
D291
cmı dartdı, babasının üzərinə at saldı. 8 Durundurmadı, çigninə qılıc endirdi. Geyimini kəsdi, omuzına 9 dört parmaq dəklü zəxm urdı. Alca qanı şorladı, 10 qoynına endi.
Uruz genə döndi ki, bir dəxi çala, Qazan 11 burada çağırıb oğlma soylar, görəlim, xanım, nə soylar. 12 Aydır:
Qara dağım yüksəgi oğul!
Qarannulu gözlərim 13 aydını oğul!
Alpım Uruz, aslanım Uruz,
Ağ saqallu 1 babana qıyma, oğul! - dedi.
Uruzun şəfqət damarları qaynadı. 2 Qara qıyma gözləri qan-yaş doldı. Atdan yerə endi, atasının 3 əlin öpdi. Qazan dəxi axtarıldı, yerə endi. Oğlmın 4 boynın öpdi. Bəglər Qazanla oğlının üzərinə at saldılar. 5 Çevrə aldılar. Cəmisi atdan enüb, Qazanın əlin öpdilər. 6 Yürüyübən kafirə at saldılar, qılıc urdılar. Dərələrdə, 7 dəpələrdə kafirə qırğun girdi. Qalayı aldılar. Kəlisasın yıqub 8 məscid yapdılar. Qanlu kafir əlindən babasını dartub aldı.
9 Qalın Oğuz elinə gəlüb çıqdı. Ağca yüzli anasına muştçı 10 saldı. Qaza bənzər qızı-gəlini Qazana qarşu gəlüb, əlin 11 öpdilər, ayağına düşdilər.
Qazan görklü çəmənə çadır otaq 12 dikdirdi. Yedi gün yedi gecə toy-dügün edüb, yemə-15içmə oldı. Dədəm Qorqud gəldi, qopuz çaldı; ğazi ərənlər 1 başına nə gəldügin söylədi:
Qanı ögdügümüz bəg ərənlər,
Dünya 2 mənim deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlədi.
Fani dünya kimə qaldı?
3 Gəlimlü-gedimlü dünya!
Son ucı ölümlü dünya!
Ölüm vaqtı 4 gəldügində arı imandan ayırmasun!
Qadir səni namərdə möhtac 5 etməsün!
Beş kəlmə dua qıldıq, qəbul olsun!
“Amin! Amin!” 6 deyənlər didar görsün!
Günahınızı adı görklü Məhəmməd 7 Mustafa
hörmətinə bağışlasun! Xanım, hey!

İzahlar[redaktə]