Vikimənbə:Günün mətni/iyul 30

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Bayram gəlir
Mirzə Əli Möcüz

Eylә tәrәhhüm, xuda, bәndәyi-bidövlәtә,
Yoxdu tila kisәdә zad-mad alım külfәtә.
Mәn necә әlboş gedim xaneyi-viranimә,
Axiri-çәrşәnbәdir, mәn nә deyim övrәtә?
Az qalır axşam ola almamışam yağ, düyü,
Bir şahı da yox verәm, bircә dәnә kibritә.
Dönmәmәli xanәyә, çәkmәli dabanları,
Etmәli burdan fәrar, fatihә bu millәtә!
Söylәyin, ey nazәnin, sәdriyi-izzәt-qәrin,
Yeddi lövünü lәin atdı mәni qürbәtә.
Zәhr kimi danışar, hәr bir işә qarışar,
Görәsәn övrәtlәrin xeyri nәdir millәtә?
Bu qısacıq ömürlә, neylirәm mәn oğlanı,
O, para qazanınca mәn gedәrәm cәnnәtә.
Gәr çiçәk aparmıya, mәndәn sora sağ qala,
Yoxsul dәdәnin oğlu hәsrәt qalar rahәtә.
Әgәr oxuyub yazmaq nәsib ola oğluma,
Millәt söyәr goruma, әlә alsa qәzetә.
Yetimlә bazar dolu, bürәhnә qıçı-qolu,
Tumançaq Әliqulu xeyir vermәz dövlәtә.
Hәr gün ruzә, hәr gün çay, hәr gün: "Ey vay, acam, vay!".
"Ey vay" qarın doyurmaz, paltar olmaz ümmәtә.
Qulaq verin bir mәnә, bayramdır, ey hacılar,
Başı açıq bacılar möhtacdı bir çәrqәtә.

Ardını oxu...