Vikimənbə:Günün mətni/iyun 30

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Axır çərşənbə duası
Mirzə Əli Möcüz

İlahi, sәni and verirux sәdrinin sәdaqәtinә, kәrә yağının kәramәtinә, cәmi Әli şiәsin axirçәrşәnbә gecәsi halvanın qәbrinә zәvvar elә! İlahi, sәni and verirux plovun zülfi-pәrişanına, sәn bizim әlimizi xuruşun damәnindәn kәm vә kutah elәmә. Ya Qәffar, xudaya--xudavәnda, sәni and verirux püstәnin dәhanitәnginә, xurmanın rәnginә, biz әhli-Şәbüstәri mübarәk yeddi lövünün şәfaәtindәn mәhrum vә binәsib elәmә. İlahi, sәni and verirux abduq ilә qәndabın pilov dövrәsinin әtrafında çәkdiyi zәhmәtә, o gecә bizim övrәtә bir huş vә baş kәramәt elә, yağ-düyünü xәrab edib, ovqatımı tәlx etmәsin, uşağı ağlaya-ağlaya qoyub, qonşuya çubuq çәkmәyә getmәsin.
Ey axırçәrşәnbә gecәsi yatıb, sәhәr tezdәn quşlar ziyarәtinә gedәn xanımlar, "Amin" deyin! Ey çehil-yasin suyu kimi gәndov suyunu istemal edib, mәraminә nail olanlar, ucadan "amin" deyin. Xudaya-pәrvәrdigara, sәni and verirux küçәlәrimizin zığına, hamamlarımızın kәsafәtinә, cavanlarımızın bığına, sәn bu yalançı müsәlmanların imanını kamil elә. Ey on tümәnә yüz tümәn müamilә alanlar, ey evini, bağını girov qoyanlar, "Amin" deyin!
İlahi, sәni and verirux dövlәtlilәrimizin toxluğuna vә füqәralarımızın çoxluğuna, xirov suyunun yoxluğuna, ya bizi öldür, tәlәbkarın yaxasın qurtar, ya tәlәbkarı öldür, bizim yaxamız xilas olsun. Ey arpa çörәyini biri birinin әlindәn qapanlar, ey soyuq yarma aşına hәsrәt qalanlar, "Amin" deyin!
İlahi! Sәni and verirux tümәni on şahıya höccәt yazan mollaların qәlәm-davatına, istambulçuların baratına, tiflisçilәrin manatına, bu nәzir sahibinin әmvatına, axirәtdә "Neynim!" günü görsәtmә. Ey bir kağız lirә verib, bir cüt corab alıb ayağına soxanlar, yatmısız, ya bәng atmısız? Ucadan "Amin" deyin!
Ey nәzir sahibi, allah görüm sәnin pullarını falçıya, ilançıya qismәt elәmәsin. Ey bacılar, allah falçıları sizә vә sizi falçılara çox görmәsin! Ucadan "Amin" deyin! Cәnab hacı, allah nәzrüvü qәbul elәsin. Sәnin ki, әlindәn su suvarmaq vә cәnazәyә yapışmaq vә xeyrә-şәrә işlәmәk gәlmәz, bәs allah yanında әylәşәn kasıbın ömrünә bәrәkәt әta elәsin, sәnә dә bir ölüm versin, ta beş-on kasıb fövtündәn xeyir görsün.

Ardını oxu...