Vikimənbə:Günün mətni/avqust 5

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Biz ilə yevropalıların təfavütü
Üzeyir Hacıbəyov

Yevropalılar ağappaq vә tәrtәmiz bir libas kimidirlәr. Biz dә kirdәn rәngi mәlum olmayan mündәris bir paltar kimiyik. Odur ki, haman ağ vә tәrtәmiz paltarın üstә bir balaca lәkә düşәndә, o saat mәlum elәyir, amma kirli paltarın üstünә min o qәdәr lәkә düşsün, mәlum elәmәz. O sәbәbәdәndir ki, mәsәlәn, Firәngistanda birisi ildә, ayda bazarda bir güllә atanda qәzetlәr bir hәftә o barәdә danışırlar, camaat böyük hәyәcana düşür ... halbuki bizim yerdә gündә beş-altı adam öldürülür, heç kәsin qulağına girmir....

Ağappaq qap kimi tәmiz bir pencәyin üstünә bir damcı mürәkkәb düşәrsә, yarım verstdәn mәlum eylәr, amma bizim bәdәnimizdәki çirkin paltarın üstünә bir kirvәngә mazut tök, bir addımdan mәlum elәmәz.


İkinci tәfavüt.

Bu halda, yәni bu iyirminci әsrdә yevropalılar səy edirlәr ki, quş kimi havada uça bilsinlәr. Amma biz bәdbәxtlәr hәlә indi çalışırıq ki, adam kimi dünyada yaşaya bilәk.... Şer:

Onlar әvvәl adam imişlәr ki,
            indi dә quş olmaq istәyirlәr,
Bәs biz әvvәl nә imişik ki,
            indi adam olmaq istәyirik?

Ardını oxu...