Məzmuna keç

Ölülər

Vikimənbə saytından
Ölülər (12 iyun 1909)
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • pyes
Dörd məclis və beş pərdəli komediya

MӘCLİSLƏRİN ӘHALİSİ

Ş e y x N ә s r u l l a h — 45 yaşında.
Ş e y x Ә h m ә d — onun şagirdi, 40 yaşında.
H a c ı H ә s ә n — şəhərdə mötəbər bir hacı, 50 yaşında.
K ә r b ә l a y I F a t m a x a n ı m — onun övrəti, 40 yaşında.
İ s g ә n d ә r — onun oğlu, 22 yaşında.
C ә l a l — onun kiçik oğlu, 10 yaşında.
N a z l ı — onun qızı, 12 yaşında.
Z e y n ә b — Hacı Həsənin qaravaşı, 20 yaşında.
Ә l i — Hacı Həsənin nökəri, 18 yaşında.
H a c ı B ә x ş ә l i — 45 yaşında.
H a c ı K ә r i m — 50 yaşında.
H a c ı K a z ı m — 50 yaşında.
M ә ş ә d i O r u c — 35 yaşında.
M ә ş ә d i O r u c u n a n a s ı — 50 yaşında.
M i r B a ğ ı r a ğ a — 35 yaşında.
H e y d ә r a ğ a — teleqrafçı, 45 yaşında.
Ә l i b ә y — dilmanc, 30 yaşında.
M i r z ә H ü s e y n — müəllim, 40 yaşında.
K ә r b ә l a y ı V ә l i — 35 yaşında.
D ö r d n ә f ә r q ı z — Şeyx Nəsrullahın övrətləri: hər biri 13–14 yaşında.

A z a r l ı l a r, a r v a d l a r, m ü s a f i r l ә r, c a m a a t.

Əhvalat vaqe olur İrəvan şəhərlərinin birində, iyirmi il bundan irəli.

Mündəricat[redaktə]