Ölülər

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ölülər (12 iyun 1909)
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • pyes
Dörd mәclis vә beş pәrdәli komediya


MӘCLİSLӘRİN ӘHALİSİ

Ş e y x N ә s r u l l a h - 45 yaşında.
Ş e y x Ә h m ә d - onun şagirdi, 40 yaşında.
H a c ı H ә s ә n - şәhәrdә mötәbәr bir hacı, 50 yaşında.
K ә r b ә l a y I F a t m a x a n ı m - onun övrәti, 40 yaşında.
İ s g ә n d ә r - onun oğlu, 22 yaşında.
C ә l a l - onun kiçik oğlu, 10 yaşında.
N a z l ı - onun qızı, 12 yaşında.
Z e y n ә b - Hacı Hәsәnin qaravaşı, 20 yaşında.
Ә l i - Hacı Hәsәnin nökәri, 18 yaşında.
H a c ı B ә x ş ә l i - 45 yaşında.
H a c ı K ә r i m - 50 yaşında.
H a c ı K a z ı m - 50 yaşında.
M ә ş ә d i O r u c - 35 yaşında.
M ә ş ә d i O r u c u n a n a s ı - 50 yaşında.
M i r B a ğ ı r a ğ a - 35 yaşında.
H e y d ә r a ğ a - teleqrafçı, 45 yaşında.
Ә l i b ә y - dilmanc, 30 yaşında.
M i r z ә H ü s e y n - müәllim, 40 yaşında.
K ә r b ә l a y ı V ә l i - 35 yaşında.
D ö r d n ә f ә r q ı z - Şeyx Nәsrullahın övrәtlәri: hәr biri 13-14 yaşında.

A z a r l ı l a r, a r v a d l a r, m ü s a f i r l ә r, c a m a a t.

Әhvalat vaqe olur İrәvan şәhәrlәrinin birindә, iyirmi il bundan irәli.

Mündəricat[redaktə]