Dəli yığıncağı

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dəli yığıncağı (1926 və ya 1927)
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Komediya 5 mәclisdә


MӘCLIS ADAMLARI

1. H ә z r ә t Ә ş r ә f -- hakim, 55 yaşında.
2. H a c ı N a y i b-- (hakimin müavini), 45 yaşında.
3. H a c ı M ә h ә m m ә d ә l i f ә r ş f ü r u ş -- dövlәtli tacir, 50 yaşında.
4. H a c ı X u d a v e r d i Ş ü r ә k a --dövlәtli tacir, 50 yaşında.
5. H a c ı C ә f ә r K o m p a n i-- dövlәtli tacir, 50 yaşında.
6. D o k t o r L a l b y u z-- (hәmişә gözündә eynәk), 55 yaşında.
7. F ә r r a ş Ş i m r ә l i --30 yaşında.
8. F a z i l M ә h ә m m ә d i b n Y ә q u b K ü l e y n i --45 yaşında.
9. M ә ş ә d i Z e y n ә b -- onun övrәti, 30 yaşında.
10. D ә l i M o l l a A b b a s i b n Y ә q u b -- Fazilin qardaşı, vaiz, mәrsiyәxan, yaxşı sәs sahibi, saqqalı vә başı ağarmış, 60 yaşında (Dәlilikdә meyli şadlığadır).
11. P ı r p ı z S o n a -- dәli. Gah şad, gah qәmli. Molla Abbasın arvadı, gözәl saçları dağınıq, 35 yaşında.
12. F a r m a s y o n R ü s t ә m -- dәli, 40 yaşında (meyli şadlığadır).
13. S ә r s ә m H e y d ә r -- dәli, 35 yaşında (meyli şadlığadır)
14. H ә m z a d Q u r b a n --dәli, 25 yaşında (meyli qәmginliyәdir).
15. C i n n i M u s t a f a --dәli, 40 yaşında (hәmişә acıqlı).
16. H a c ı B a ğ d a d--Farmasyon Rüstәmin qardaşı, 45 yaşında.
17. K ә r b ә l a y ı T ü r b ә t -- sәrsәm Heydәrin qardaşı, 40 yaşında.
18. M ә k k ә M ә h ә m m ә d -- Hәmzad Qurbanın qardaşı, 40 yaşında.
19. Ü m m i G ü l s ü m -- Farmasyon Rüstәmin arvadı, üzü örtülü, tumanı dizdәn, qıçları açıq, 35 yaşında.
20. S ә k i n ә -- Hәmzad Qurbanın arvadı, üzü örtülü, tumanı dizdәn, qıçları açıq, 22 yaşında.
21. Ә m i n ә --Sәrsәm Heydәrin arvadı, üzü örtülü, tumanı dizdәn, qıçları açıq, 30 yaşında.
22. Ç a v u ş Ә l ә l f ә l a h -- 35 yaşında.
23. B i r k i ş i , o ğ l u i l ә b ә r a b ә r

.

Wikipedia logo Dəli yığıncağı haqqında Vikipediyada məqalə var.

Bunlardan savayı çox camaat.

Cәmi mömünlәr ki, burada iştirak edirdilәr, hamısı әli tәsbehli vә dodaqları dua vird edir; mәsәla: "sübhanallah, sübhanallah"....

Mündəricat[redaktə]