Məzmuna keç

Quran (A.Mehdiyev və D.Cəfərli tərcüməsi)

Vikimənbə saytından
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Quran (2008)

Tərcüməçilər: Ağabala MehdiyevDürdanə Cəfərli


 1. /Əl-Fatihə surəsi
 2. /Əl-Bəqərə surəsi
 3. /Ali-İmran surəsi
 4. /Ən-Nisa surəsi
 5. /Əl-Maidə surəsi
 6. /Əl-Ənam ‏ surəsi
 7. /Əl-Əraf surəsi
 8. /Əl-Ənfal ‏ surəsi
 9. /Ət-Tövbə surəsi
 10. /Yunus surəsi
 11. /Hud surəsi
 12. /Yusif surəsi
 13. /Ər-Rəd surəsi
 14. /İbrahim ‏ surəsi
 15. /Əl-Hicr surəsi
 16. /Ən-Nəhl surəsi
 17. /Əl-İsra surəsi
 18. /Əl-Kəhf ‏ surəsi
 19. /Məryəm surəsi
 20. /Taha ‏ surəsi
 21. /Əl-Ənbiya surəsi
 22. /Əl-Həcc ‏ surəsi
 23. /Əl-Muminun surəsi
 24. /Ən-Nur surəsi
 25. /Əl-Furqan ‏ surəsi
 26. /Əş-Şuəra surəsi
 27. /Ən-Nəml ‏ surəsi
 28. /Əl-Qəsəs ‏ surəsi
 29. /Əl-Ənkəbut ‏ surəsi
 30. /Ər-Rum ‏ surəsi
 31. /Loğman ‏ surəsi
 32. /Əs-Səcdə surəsi
 33. /Əl-Əhzab ‏ surəsi
 34. /Səba surəsi
 35. /Fatir surəsi
 36. /Yasin surəsi
 37. /Əs-Saffat ‏ surəsi
 38. /Sad surəsi
 39. /Əz-Zumər surəsi
 40. /Əl-Mumin surəsi
 41. /Fussilət ‏ surəsi
 42. /Əş-Şura surəsi
 43. /Əz-Zuxruf ‏ surəsi
 44. /Əd-Duxan ‏ surəsi
 45. /Əl-Casiyə surəsi
 46. /Əl-Əhqaf ‏ surəsi
 47. /Məhəmməd surəsi
 48. /Əl-Fəth surəsi
 49. /Əl-Hucurat surəsi ‏
 50. /Qaf surəsi
 51. /Əz-Zariyat surəsi
 52. /Ət-Tur surəsi
 53. /Ən-Nəcm surəsi
 54. /Əl-Qəmər surəsi
 55. /Ər-Rəhman surəsi ‏
 56. /Əl-Vaqiə surəsi
 57. /Əl-Hədid surəsi
 58. /Əl-Mucadələ surəsi
 59. /Əl-Həşr surəsi
 60. /Əl-Mumtəhinə surəsi
 61. /Əs-Səff ‏ surəsi
 62. /Əl-Cumə surəsi
 63. /Əl-Munafiqun ‏ surəsi
 64. /Ət-Təğabun surəsi
 65. /Ət-Talaq surəsi‏
 66. /Ət-Təhrim surəsi
 67. /Əl-Mulk surəsi
 68. /Nun (Qələm) surəsi
 69. /Əl-Haqqə surəsi
 70. /Əl-Məaric surəsi
 71. /Nuh surəsi
 72. /Əl-Cinnə surəsi
 73. /Əl-Muzzəmmil‏ surəsi
 74. /Əl-Muddəssir surəsi
 75. /Əl-Qiyamə surəsi
 76. /Əl-‏İnsan surəsi
 77. /Əl-Mursəlat surəsi
 78. /Ən-Nəbə surəsi
 79. /Ən-Naziat ‏ surəsi
 80. /Əbəsə ‏ surəsi
 81. /Ət-Təkvir surəsi
 82. /Əl-İnfitar surəsi
 83. /Əl-Mutəffifin surəsi
 84. /Əl-İnşiqaq ‏ surəsi
 85. /Əl-Buruc ‏ surəsi
 86. /Ət-Tariq surəsi
 87. /Əl-Əla surəsi
 88. /Əl-Ğaşiyə surəsi
 89. /Əl-Fəcr surəsi
 90. /Əl-Bələd surəsi
 91. /Əş-Şəms ‏ surəsi
 92. /Əl-Ləyl ‏ surəsi
 93. /Əz-Zuha ‏ surəsi
 94. /Əl-İnşirah surəsi
 95. /Ət-Tin surəsi
 96. /Əl-Ələq surəsi
 97. /Əl-Qədr surəsi
 98. /Əl-Bəyyinə surəsi
 99. /Əz-Zilzal surəsi
 100. /Əl-Adiyat ‏surəsi
 101. /Əl-Qariə surəsi
 102. /Ət-Təkasur surəsi
 103. /Əl-Əsr surəsi
 104. /Əl-Huməzə surəsi
 105. /Əl-Fil surəsi
 106. /Əl-Qurəyş surəsi‏
 107. /Əl-Maun‏ surəsi
 108. /Əl-Kovsər surəsi
 109. /Əl-Kafirun surəsi
 110. /Ən-Nəsr surəsi
 111. /Əbu Ləhəb surəsi
 112. /Əl-İxlas surəsi
 113. /Əl-Fələq surəsi
 114. /Ən-Nas surəsi