Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items).

 

Aşağıda 150 aralığında 50 nəticə göstərilib

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Sərgüzəşti mərdi-xəsis
 2. Ey mələksima ki, səndən özgə heyrandır sana
 3. Gəlsin (Qasım bəy Zakir)
 4. Yaylaq (Könlüm qaranquş tək uçub qoynuna)
 5. Xəbər alsan bu vilanın əhvalın
 6. Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun
 7. Eşqdən canımda bir pünhan mərəz var, ey həkim!
 8. Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var
 9. Bir məclisdə on iki kişinin söhbəti
 10. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var?!
 11. Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz
 12. Tərpənmə amandır bala, qəflətdən ayılma
 13. Sirlər xəzinəsi
 14. Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi
 15. Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?!
 16. Aldı gülzar içrə su əksi-üzari-alini
 17. Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz
 18. Ənisül-qəlb
 19. Arizin görsə fələk, mehr buraxmaz ayə
 20. Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür
 21. Aşiq oldum yenə bir tazə güli-rənayə
 22. Aşiyani-mürği-dil zülfi-pərişanındadır
 23. Bağə gir bülbülə ərzi-güli-rüxsar eylə
 24. Bağə girdim, səri-kuyin anıb əfğan etdim
 25. Bari-möhnətdən nihali-qamətin xəm olmasın
 26. Batalı qanə oxun dideyi-giryan içrə
 27. Bəzmi-eşq içrə şərabımdır sirişki-laləgun
 28. Bəhri-eşqə düşdün, ey dil, zövqi-dünyani unut
 29. Bilməz idim, bilmək ağzın sirrini düşvar imiş
 30. Bu gün tiğin çəkib, çıxmışdır ol namehriban sərxoş
 31. Xoş gəldin (dəqiqləşdirmə)
 32. Dünyada (Aşıq Ələsgər)
 33. Eyləmişəm
 34. Ay sinə, sinə
 35. Yüküm (Aşıq Ələsgər)
 36. Baxın (Aşıq Ələsgər)
 37. Gördüm (Aşıq Ələsgər)
 38. Düşərsən (Aşıq Ələsgər)
 39. Bu dünyada üç şey başa bəladı
 40. Budur fərqi, könül, məhşər gününün ruzi-hicrandan
 41. Buraxdı xakə hüsnün afitabi-aləmarayi
 42. Bülbüli-dil gülşəni-rüxsarın eylər arizu
 43. Büti-növrəsim nəmazə şəbü ruz rağib olmuş
 44. Vəh nə qamət, nə qiyamət, bu nə şaxi-güli-tərdir
 45. Qamətin xidmətinə sərvin əyilməz başı
 46. Qansı mahin bilməzəm mehrilə olmuş zar sübh
 47. Qaçan kim, qamətindən ayrı seyri-busitan etdim
 48. Qeyrə eylər bisəbəb min iltifat ol nuşləb
 49. Qəbrim daşına kim, qəm odundan zəbanədir
 50. Qəmdən öldüm, demədim hali-dili-zar sana

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).